Етнокореолошка делатност Оливере Младеновић

DOI: 10.2298/GEI1402235R УДК: 39:929 Младеновић О.

  • Selena Rakočević (Serbia) Факултет музичке уметности, Београд
    selena@rakocevic.rs

Сажетак

Мада је примарно завршила Философски факултет у Београду, Оливера Младеновић (1914–1988) је током готово читавог живота професионално била посвећена истраживању традиционалних плесова. Приљежан, доследан и методолошки утемељен истраживачки рад, усмерен ка разматрању различитих аспеката традиционалне плесне праксе, засигурно сврстава Оливеру Младеновић у ред најзначајнијих етнокореолога у Србији. Њен изузетан допринос развоју ове дисциплине огледа се најпре у отварању историјског дискурса плесног истраживања кроз архивски рад, а потом и у критичком промишљању концептуалних и терминолошких етнокореолошких поставки, што је даље водило ка проширивању уско фолклористичких апеката истраживања у смеру посматрања актуелних плесних појава, као и ка њиховом тумачењу у ширем социјалном и културном контексту. Поводом обележавања стогодишњице рођења Оливере Младеновић, а будући да је њена научна делатност у највећој мери везана за Етнографски институт Српске академије наука и уметности, циљ овога рада је да се још једном, у Гласнику Етнографског института, широј научној заједници представи огроман допринос ове врсне научнице проширивању онтолошких и епистемолошких основа етнокореологије у Србији, као и да се њен истраживачки рад сагледа из угла савремених тенденција у развоју ове дисциплине.


Кључне речи: Оливера Младеновић, етнокореологија, Србија, допринос

Reference

Васић, Оливера.
1990. Народне игре и забаве у Титовоужичком крају. Етнографски институт
Српске академије наука и уметности, Београд.
Влаховић, Петар.
1988. Уз животно и научно дело Оливере Младеновић. Народно стваралаштво
фолклор, год.XXVII, св, 1-4. 96-100.
Giurchescu, Anca.
2007. A historical perspective on the analysis of dance structure in the International
Folk Music Council (IFMC) / International Council for Traditional Music
(ICTM). In Dance structures: perspectives on the analysis of human movement.
Adrienne L. Kaeppler; Elsie Ivancich Dunin (eds). Budapest: Akadémiai
Kiadó. 3-18.
Giurchescu, Anca; Torp, Lisbet.
1991. Theory and methods in dance research: a European approach to the holistic
study of dance. Yearbook for traditional music, 23, New York: Columbia
University and International Council for Traditional Music. 1-10.
Golemović Dimitrije; Rakočević, Selena.
2008. Mapping the past and the future of Serbian ethnomusicology and
ethnochoreology. In Vienna and the Balkans. Lozanka Peycheva; Angela Rodel
(eds.) Sofia: Institute of Art studies, Bulgarian Academy of Science. 88-95.
Ђорђевић, Тихомир.
1907. Српске народне игре, Српски етнолошки зборник, IX, Београд: Српска
краљевска академија. 1-89.
Илијин, Милица.
1973. Развој етнокореологије. У: Српска музика кроз векове. Београд: Галерија
Српске академије наука и уметности. 203-213.
Јанковић, Љубица и Даница.
1949. Народне игре.V, Београд: Просвета.
Миленковић-Вуковић, Биљана.
2014. Библиографија Оливере Младеновић (1914-1988). Гласник Етнографског
института САНУ XLII, св.2. 251-287
Младеновић, Оливера.
1948. Анкета о стању народних игара на територији народне републике Србије,
Етнографски институт Српске академије наука и уметности, Београд.
Младеновић, Оливера.
1954. Народне игре на Беле покладе у Великој Иванчи. Гласник Етнографског
музеја XVII, Београд: Етнографски музеј. 91-96.
Младеновић, Оливера.
1958. Прилике и места за играње у Србији. Зборник Савеза удружења
фолклориста Југославије 3. Цетиње. 263-280.
Младеновић, Оливера.
1960. „Партизанске и друге народне игре у ослободилачком рату и револуцији“,
Зборник радова Српске академије наука LXVIII, књ. 3. Београд:
Етнографски институт Српске академије наука и уметности. 169-201.
Младеновић, Оливера.
1961. Биографија. Архив Етнографског института Српске академије наука и
уметности, Београд.
Младеновић, Оливера.
1962. Сценско извођење партизанских игара. Народно стваралаштво Folklor, св.
1 (1962). Београд: Савез удружења фолклориста Југославије. 21-26.
Младеновић, Оливера.
1963а. Проигравање девојака у околини Београда. Зборник IX Конгреса
Удружења фолклориста Југославије Требиње (1962). Сарајево: Удружење
фолклориста Југославије. 463-470,
Младеновић, Оливера.
1963б. Коло као основни облик игара Јужних Словена. Народно стваралаштво
Folklor. Београд: Савез удружења фолклориста Југославије. 503-508.
Mladenović, Olivera.
1963c. Jedna zaboravljena zbirka srpskih narodnih igara. U: Zvuk 61. Beograd. 62-
65.
Младеновић, Оливера.
1964а. Вукова дела као извор за проучавање орских народних игара. Ковчежић.
Књига шеста. Београд. 90-105.
Младеновић, Оливера.
1964б. Један историјски извор за проучавање наших народних игара 18. века.
Рад војвођанских музеја. Нови Сад: Војвођански музеј. 204-209.
Младеновић, Оливера.
1966. Главне одлике развитка народних игара Крајине и Кључа. Развитак. Год.
6, бр. 4–5. 67-69.
Младеновић, Оливера.
1968а. Народне игре Заглавка. Развитак. Год. 8, бр. 3–4. 65-69.
Mladenović, Olivera.
1968б. Razvitak Moravca za poslednje dve dekade. Zbornik XII Kongresa
jugoslovanskih folkloristov, Celje (1965) Ljubljana. 105-309.
Младеновић, Оливера
1968ц. Орске песме и њихово место у систематизацији српскохрватских
народних песама. Народно стваралаштво Folklor. Год. VII, св. 26-27.
Београд: Савез удружења фолклориста Југославије. 165-172.
Младеновић, Оливера.
1969. Неке законитости кретања народних игара у централној Србији после
револуције. Гласник Етнографског института Српске академија наука и
уметности, књ. XI-XV (1962-1966). 47-75.
Младеновић, Оливера.
1971а. Нека питања методологије класификације и терминологије наших народних
игара. Рад XV Конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије, Сарајево
(Јајце): Савез удружења фолклориста Југославије. 333-306.
Младеновић, Оливера.
1971б. „Вуков опис краљичке игре. Ковчежић, св. 9. Београд. 121-147.
Младеновић, Оливера.
1974а. „Коло на колу“ код балканских народа. Рад XIV Конгреса Савеза удружења
фолклориста Југославије, Призрен (1967), Београд. 90-105.
Младеновић, Оливера.
1974б. Народне игре Ђердапског становништва, Зборник радова Етнографског
института, 7. 91-107.
Младеновић, Оливера.
1974ц. Академик Љубица С. Јанковић, Гласник Етнографског института САНУ
XXIII. 135-142.
Mladenović, Olivera.
1979a. Narodne igre Šumadije (rezime). Zbornik XXVI Kongresa Saveza udruženja
folklorista Jugoslavije. Kragujevac (1979). Kragujevac. 10.
Mladenović, Olivera.
1979b. The round upon round in Yugoslavia. The Performing Arts: Music and Dance.
John Blacking, Joann Keali’inohomoku (eds).The Hague : Mouton, 73 –77.
Mladenović, Olivera.
2001. „Tajna je u tehnici i stilu. Narodne igre Šumadije i Pomoravlja“. Folklor
Magazin, br. 1. Beograd: Art grafik, 14-17.
Прелић, Младена.
2014. Легат сестара Јанковић у Народној библиотеци Србије. Музикологија 17.
у штампи.
Радовановић, Миљана.
1988. In memoriam. Olivera Mladenović (1914-1988), Гласник Етнографског
института САНУ XXXVI-XXXVII. 197-201.
Ракочевић, Селена.
2006. Прилике за игру као структурисана друштвена пракса У:
Историја и мистерија музике. ур. Ивана Перковић-Радак, Драгана СтојановићНовичић,
Данка Лајић. Катедра за музикологију. ФМУ. Београд. 181-190.
Rakočević, Selena.
2008. Kolo in Vojvodina. Visible and Invisible Strucutres in Traditional Dance Practice.
Invisible and Visible Dance. In: Crossing Identity Boundaries. Proceedings.
23rd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Eds Placida
Staro. Tvrtko Zebec and Elsie Ivancich Dunin. Monghidoro. 103-109.
Rakočević, Selena.
2011. Igre plesnih struktura. Tradicionalna igra i muzika za igru Srba u Banatu u
svetlu uzajamnih uticaja. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti.
Rakočević, Selena.
2013. Tracing the discipline: eighty years of ethnochoreology in Serbia. New Sound
41. Mirjana Veselinović-Hofman (ed.). Belgrade: Department of Musicology.
Faulty of Music. 1/2013. 58-86.
Ranisavljević, Zdravko.
2011. Stage performance and process of ’nationalisation’ of the traditional dance
patterns: the case of ’kolo in three’ in the repertoire of the Serbian national
ensemble ’Кolo’. Proceesings from the Second Szmposium of the International
Council for traditional music, Study Ggroup on Music and Dance in
Southeastern Europe- Ege University. 95-100.
Интернет извори
www.kolo.org. Приступљено 17. 3. 2014. године.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Selena Rakočević. Етнокореолошка делатност Оливере Младеновић. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 235-250, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/319>.
Датум приступа: 29 may 2024
Секција
In memoriam