Зa њим и у гору и у воду: семантичкопрагматичка анализа формуле у контексту добровољне брачне отмице

DOI: 10.2298/GEI1402215T УДК: 39:27-555(497.11)

Сажетак

Полазиште за овај рад представљају Вуково сведочење о брачним отмицама у Србији његовог времена и формуларни одговор којим су девојке, у случају договорене отмице, признавале да су на њу својевољно пристале. Компаративном анализом поменутог текста са историјско-правном архивском грађом и народним песмама у којима се уочавају елементи Вуковог сведочења указује се на то да је добровољна отмица у прошлости била предвиђена обичајним правом и да је имала своје упориште у веровањима митолошко-религијског типа.


Кључне речи: гора, вода, ранило, добровољна брачна отмица, јелен

Reference

Allen, Nick. 2000. „Marriage by Capture“, The Journal of the Royal
Anthropological Institute 6 (1), 135.
Bogišić, Valtazar. 1867. Pravni običaji u Slovena. Privatno pravo. Zagreb.
Вук Рјечник: Караџић, Вук С. 1818. Српски рјечник истолкован њемачким и
латинским ријечима. Беч.
––. 1852. Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Беч.
Вук I: Караџић, Вук С. прир. [1841] 1953. Српске народне пјесме. Kњига прва
у којој су различне женске пјесме. Прир. Војислав Ђурић. Београд:
Просвета.
Вук V: Караџић, Вук С. прир. [1898] 1935. Српске народне пјесме. Књига
пета у којој су различне женске пјесме. Београд: Државна штампарије
Краљевине Југославије.
Грбић, Саватије М. 1909. „Српски народни обичаји из Среза Бољевачког”,
Српски етнографски зборник 14 (2): 1–382.
Дебељковић, Дена. 1907. „Обичаји народа српског на Косову Пољу”, Српски
етнографски зборник 7: 171–332.
Делић, Стево Р. 1906. „Сеоска свадба у Гацку“, Гласник Земаљског музеја у
Босни и Херцеговини. Књ. 4 (октобар-децембар): 509–540.
Дивац, Зорица. 2001. „Брак и породица Срба у Сиринићкој жупи“, Зборник
Етнографског музеја у Београду 1901–2001: 365–375.
Ђорђевић, Тихомир Р. 1909. „Грађа за српске народне обичаје из времена прве
владе кнеза Милоша“, Српски етнографски зборник 14 (2): 383-466.
Eliade = Elijade, Mirča. 2011. Rasprava o istoriji religija. (Sa predgovorom Žorža
Dimezila). Prev. Dušan Janić. Novi Sad: Akademska knjiga.
Enthoven, Reginal Edward. 1937. „The Latvians in Their Folk Songs“, Folklore 48
(2): 183– 186.
ЕР: Детелић, Мирјана, Снежана Самарџија и Лидија Делић прир. 2014.
Песме Ерлангенског рукописа. Web: http://www.erl.monumentaserbica.
com/
Иванова, Радост. 1997. „Повраћена вода. Одлике митолошког слоја епског
циклуса песама о Марку Краљевићу”, Расковник 87–90: 67–128.
Cartledge, Paul. 2003. Spartan Reflections. Berkley-Los Angeles: University of
California Press.
Kowalewsky, Maxim. 1890. “Marriage among the Early Slavs”. Folklore 1 (4): 463–
480.
Krstić, Branislav. 1965. „Yugoslav” in Eos: An Enquiry into the Theme of
Lovers Meetings and Partings at Dawn in Poetry. Edition and general survey
Arthur T. Hatto, The Hague: Mouton, 613–620, 624–641.
Kulišić, Špiro. 1973. „Značaj slovensko-balkanske i kavkaske tradicije u proučavanju
stare slovenske religije“, Godišnjak 10: 189–212.
Кулишић, Шпиро, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић. 1998. Српски
митолошки речник. Београд: Етнографски институт САНУ.
Милићевић, Милан. Ђ. 1894. Живот Срба сељака. Српски етнографски зборник
1.
Михаиловић, Сунчица. 1971. „Свадбени обичаји у Нишави”,
Гласник Етнографског музеја 34: 85–103.
Мићовић, Љубо. 1952. „Живот и обичаји Поповаца”, Српски етнографски
зборник 65: 187–195.
Morales Blouin, Egla. 1981. El ciervo y la fuente. Mito y folklore en la lírica
tradicional. Madrid: Ediciones José Porrúa Turanzas.
Недељковић, Миле. 1990. Годишњи обичаји у Срба. Београд: Вук Караџић.
Павковић, Никола Ф. 2001. „Правни обичаји код Јужних Словена“, Зборник
Етнографског музеја у Београду 1901–2001: 351–358.
––. 2003. „Породица и сеоска заједница у Шумадији“, Зборник Матице српске
за друштвене науке 114–115: 223–254.
––. 2009. „Ка проблему секундарног архаизма у антрополошком проучавању
Јужних Словена“, Антрологија 7: 9–16.
Pavlović, Miodrag. 1986. Obredno i govorno delo: ogledi sa srpskim prednjem.
Beograd: Prosveta – Priština: Jedinstvo.
Раденковић, Љубинко. 1982. Народне басме и бајања. Удружени издавачи Ниш:
Градина, Приштина: Јединство, Крагујевац: Светлост.
––. 1986. „Место истеривања нечисте силе у народним бајањима
словенско- балканског ареала“, Гласник Етнографског музеја 50: 201–
223.
Радић, Ђорђе П. 1898. „Једна српска народна игра из Сријема”, Босанска вила
13 (12): 189-190.
Радојичић, Драгана. 2006. Између култура Истока и Запада. Северозападна
Бока Которска. Посебна издања САНУ: Етнографски институт – књ. 56.
Београд: Етнографски институт САНУ.
Самарџија, Снежана. 2007. „Обредна стварност и метафора у једној песми из
Ерлангенског рукописа“. Зборник реферата и саопштења са Међународног
научног састанка слависта у Вукове дане, 36/2. Београд: Међународни
славистички центар. 141–152.
Skok, Petar. 1971. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb:
Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti.
Срејовић, Драгослав. 1955. „Јелен у нашим народним обичајима”, Гласник
Етнографског музеја 18: 231–237.
Тодоровић, Ивица. 2005. Ритуал ума. Београд: Етнографски институт САНУ.
Тројановић, Симо. 1911. Главни српски жртвени обичаји. Српски етнографски
зборник, 17: Живот и обичаји народни, 10.
Трубарац, Ђорђина. 2010. „Мотив јунака који ослобађа јелена из чељусти аждаје
у српској народној поезији – тумачење мотива у контексту њему сличних
митологема“, Језик, књижевност, промене. Књижевна истраживања (ур.
Весна Лопичић, Биљана Мишић Илић). Ниш: Филозофски факултет
Универзитетa у Нишу, 353–366.
––. 2011. „Мотив јелена златокрилца и његове митолошко-религијске конотације
у српској традицији”, Жива реч. Зборник у част проф. др Наде
Милошевић-Ђорђевић. Посебна издања САНУ: Балканолошки институт
– књ. 115 (ур. Мирјана Детелић, Снежана Самарџија), Београд:
Балканолошки институт САНУ и Филолошки факултет Универзитета у
Београду, 639–650.
–– . 2012. „Гутачи”, Гује и јакрепи. Књижевност, култура. Посебна издања
САНУ: Балканолошки институт – књ. 120, (ур. Мирјана Детелић, Лидија
Делић), Београд: Балканолошки институт САНУ, 111–123.
Trubarac, Djordjina. 2010. „La novena cantiga de Pero Meogo y los textos
europeos con el motivo de la falsa excusa del agua enturbiada por un animal:
análisis comparado”, Analecta Malacitana Electrónica 28: 3–57.
––.2011. La falsa excusa del agua enturbiada por el ciervo: paralelos ibéricos
y balcánicos. Madrid: Universidad Complutense. Web: http://eprints.ucm.
es/12893/1/T31572.pdf
Чајкановић, Веселин. 1994. Сабрана дела из српске религије и митологије. књ.
4: Речник српских народних веровања о биљкама. Прир. и допунио
Војислав Ђурић. Београд: Група издавача.
Шкарић, Милош Ђ. 1939. „Живот и обичаји ,Планинаца` под Фрушком
Гором”, Српски етнографски зборник 54: 1–274.
Објављено
20.06.2015.
Како цитирати
(SERBIA), Đorđina Trubarac Matić. Зa њим и у гору и у воду: семантичкопрагматичка анализа формуле у контексту добровољне брачне отмице. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 215-232, june 2015. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/318>.
Датум приступа: 29 may 2024