Паремије као део етнолингвистичког наслеђа

DOI: 10.2298/GEI1402201P УДК: 811’373.7:39

  • Anđelka Pejović (Serbia) Филолошко-уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу
    atolimir@kg.ac.rs

Сажетак

На примеру паремија српског и шпанског језика, у раду настојимо да покажемо улогу ових језичких и културних форми у етнолингвистичким истраживањима. Релативизам који се уочава у паремијама, а који се често испољава кроз противречности, од великог је значаја за етнолингвистичку анализу, јер показује или би могао да покаже на који се начин одређено друштво прилагођава или супротставља променама, како реагује на њих, како се мења, да ли мења само периферне ставове, или и оне дубоко укорењене вредности.


Кључне речи: паремија, пословица и изрека, култура, наслеђе, нолингвистика, српски језик, шпански језик.

Reference

Бартмињски 2011: Јежи Бартмињски, Језик-слика-свет. Етнолингвистичке
студије, Београд: SlovoSlavia.
Де ла Фуенте Гонсалес 2004: Miguel Ángel de la Fuente González, “Valoración y
aprendizaje de los refranes”, Tabanque, 18, 169–188.
Дуранти 2000: Alessandro Duranti, Antropología lingüística (traducción de Pedro
Tena), Madrid: Cambridge University Press.
Живковић 2001: Драгиша Живковић (ур.), Речник књижевних термина (Друго
фототипско издање), Бања Лука: Романов.
Јовановић 2000: Јелена Јовановић, „Језичка структура и стилистичка природа
српских народних пословица“, Српски језик, 7, 271-301.
Јовановић 2004: Јелена Јовановић, „Поетика пословица“, Српски језик, 9, 325-
341.
Јовановић 2006а: Јелена Јовановић, Књига српских народних пословица I,
Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика.
Јовановић 2006б: Јелена Јовановић, Књига српских народних пословица II,
Београд: Научно друштво за неговање и проучавање српског језика.
Конде Тарио 2007: Germán Conde Tarrío (dir.), El componente etnolingüístico de la
Paremiología, Fernelmnot: Editions Modulaires Européennes.
Корпас Пастор 1996: Gloria Corpas Pastor, Manual de fraseología española, Madrid:
Gredos.
Пејовић 2013: Анђелка Пејовић, „Конституисање етичких вредности кроз
паремије на примеру српског и шпанског језика“, у Мишић-Илић,
Биљана и Весна Лопичић (ур.): Језик, књижевност, вредности: језичка
истраживања (зборник радова), Ниш: Филозофски факултет, 113-124.
Поповић 2007: Тања Поповић, Речник књижевних термина, Београд: Логос Арт.
Севиља Муњос 2007: Julia Sevilla Muñoz, “El valor etnolingüístico de los
refranes”, en Germán Conde Tarrío (dir.), El componente etnolingüístico de la
Paremiología, Fernelmnot: Editions Modulaires Européennes, 213-250.
Стефановић 2012: Марија Стефановић, „Језичка слика породице у српском и
руском језику“, Нови Сад: Филозофски факултет.
Стефановић 2009: Марија Стефановић, „Руски и српски језик о деци и породици“,
Славистика, 13, 95-103.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Anđelka Pejović. Паремије као део етнолингвистичког наслеђа. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 201-213, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/317>.
Датум приступа: 29 may 2024