Другост варварке: Медеја Еурипидова и Медеја Велимира Лукића1

DOI: 10.2298/GEI1402181S УДК: 821.14’02-2:821.163.41-2::654.195

Сажетак

Овај рад нуди читање двије драме: Еурипидове (око 480–406 пр. Хр.) трагедије Медеја и радиодраме Медеја, Велимира Лукића (1936–1937). Најприје су сагледана два нивоа поларитета сопство : другост у класичној грчкој мисли; то су дихотомије Грк : варварин и дихотомија родне перспективе. Затим су анализиране драме, са фокусом на овом поларитету. Еурипидова Медеја је опасна странкиња и пријетња мушком принципу; она је радикална другост у односу на грчко сопство. У Лукићевој Медеји се супротстављају вјечно и промјенљиво, мушко и женско, а јаз који зјапи између хеленског и варварског свијета бива у крупном плану.


Кључне ријечи: хеленство, варварство, грађанин полиса, жена, сопство, другост, Медеја, Еурипид (око 480–406 пр. Хр.), Велимир Лукић (1936–1937).

Reference

Бабић Сташа 2008: Грци и други: Античка перцепција и перцепција антике,
Београд : Клио.
Битен Ан-Мари 2010: Стара Грчка, превео Бојан Савић Остојић, Београд :
Клио. (Anne-Marie Buttin, La Grèce classique, Edition Belles Lettres, 2000.)
Керењи Карољ 1994: Кћери Сунца, превели Клара Потоцки и Младен Срђан
Воларевић, Чачак: Градац, 51–64 . (Kerényi Károly 1948: Napleányok.
Elmélkedések Héliosról és görög istennőkről, Budapest.)
Kито Х. Д. Ф. 2008: Грци, превео Веселин Костић, Београд: Просвета. (Kitto H.
D. F., The Greek, Penguin Books Ltd.)
Лески, Албин 1995: Грчка трагедија, превео Томислав Бекић, Нови Сад:
Светови. (Albin Lesky, Griechische Tragödie.)
Мари Озвин 1999, Живот и друштво у класичној Грчкој, у: прир. Бордман
Џон, Грифин Џаспер и Мари Озвин 1999, Оксфордска историја Грчке
и хеленистичког свијета, превео Небојша Порчић, Београд: Клио. (The
Oxford History of Greece and Hellenistic World, Oxford: Oxford University
Press 1988.)
Редфилд Џејмс 2007: Homo domesticus, у: прир. Вернан Жан-Пјер 2007, Ликови
старе Грчке, превели Драгана Банковић, Душан Поповић, Јована Поповић,
Београд: Клио. (a cura di Jean-Pierre Vernant, L’ Uomo Greco, Gius. Laterza
& Figli S.p.a., Roma – Bari 1991.)
Куланж Фистел де 1998, Античка држава, превели Б. А. Прокић и Ж. М.
Милосављевић, Београд: Плато. (Fustel de Coulanges, La cité antique)
Стаменковић Владимир 1987: Предговор у: Лукић Велимир1987, Изабране
драме, прир. Владимир Стаменковић, Београд: Нолит.
Стевановић Лада 2010: Медеја некад и сад: (ре)конструкција идентитета
жене и странкиње у роману „Медеја. Гласови“ Кристе Волф, у: Гласник
етнографског института, LVIII свеска 1, уредник Драгана Радојчић,
Београд: Етнографски институт САНУ 2010.
Burian Peter 1997: Myth into „muthos“: the shaping of tragic plot, у: ed. Easterling
P.E. 1997: The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University
Press.
Burkhart Jakob 1992a: Povest grčke kulture, Tom I, prevela Olga Kostrešević,
Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
(Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte)
Burkhart Jakob 1992b: Povest grčke kulture, Tom III, prevela Olga Kostrešević,
Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
(Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte)
Chamoux François 1967: Grčka civilizacija u arhajsko i klasično doba, preveo
Borislav Radović, Beograd: Jugoslavija. (Chamoux François, La civilisation
grecque de l’époque archaïque et classique)
Flacelière Robert 1979: Grčka u doba Perikla, prevela Vita Klaić, Zagreb: Naprijed.
(Flacelière Robert, La vie quotidienne en Grèce au siècle de Périclès, Librairie
Hacbette 1959)
Foley Helene P. 1996, Antigone as Moral Agent, у: Silk M. S. 1966: Tragedy and the
Tragic: Greek Theatre and Beyond, Oxford: Clarendon Press.
Gernet Louis 1948: „Value“ in Greek myth, у: ed. Gordon R. L. 1981: Myth, religion
and society, Cambridge: Cambridge University Press and Paris: Editions de la
maison des sciences de l’ homme.
Gould John 1966: Tragedy and Collective Experience, у: ed. Silk M. S. 1966: Tragedy
and the Tragic: Greek Theatre and Beyond, Oxford: Clarendon Press.
Hol Idit 1989: Pronalazak varvara: grčko samoodređenje kroz tragediju, preveli V.
Smoje i S. Vujica у: Reč: časopis za književnost i kulturu, godina IV broj 40,
urednici Gojko Božović et al., Beograd: B92, decembar 1997.
Hall Edith 1997: The sociology of Athenian tragedy у: ed. Easterling P. E. 1997, The
Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge University Press.
Hristić Jovan 1969: Antički mit i moderna drama, у: Scena: časopis za pozorišnu
umetnost, godina V, knjiga 1, broj 3, urednici Eli Finci et al., Novi Sad: Sterijino
pozorje, maj–jun 1969.
Jovanović Raško 1988: Teatar Velimira Lukića, у: Lukić Velimir 1988, Tebanska
kuga, Nečajev i ostali: drame, Beograd: BIGZ.
Kac Merilin 2007: Žene, deca i muškarci, у prir. Kartlidž Pol 2007, Kembridž
ilustrovana istorija: Antička Grčka, preveli Branislav Kovačević i Slađana
Milinković, Novi Sad: Stylos. (ed. Cartledge Paul, The Cambridge Illustrated
History of Ancient Greece, 1998.)
Kitto H. D. F. 1966: Greek Tragedy: A Literary Study, London: Methuen and Co Ltd.
Kot Jan 1974: Jedenje bogova, preveo Petar Vujičić, Beograd: Nolit, 243–249. (Jan
Kott, Jedzenie bogow, 1972.)
Licht Hans 2009: Povijest grčkih običaja, preveo Ratimir Škunca, Zagreb: Demetra,
Faustovska biblioteka Dimitrija Savića. (Licht Hans, Sittengeschichte
Griechenlands, Stuttgart 1962.)
Maričić i Šahović-Mišić 2009: Euripid, Žan Anuj, Velimir Lukić, Tri Medeje, preveo
Gordan Maričić, Beograd: Paideia.
Segal Charles 1996: Catharsis, Audience, and Closure in Greek tragedy, у: Silk M. S.
1966: Tragedy and the Tragic: Greek Theatre and Beyond, Oxford: Clarendon
Press.
Veber Alfred 1987: Tragično i istorija, prevela Olga Kostrešević, Novi Sad: Književna
zajednica Novog Sada. (Alfred Weber, Das tragishe und die Geschichte)
Winkler 1990 [1972]: John Winkler, The constraints of Desire, The Anthropology of
Sex and Gender in Ancient Greece, Routledge 1990.
Zeitlin Froma I. 1985: Playing the Other: Theater, Theatricality, and the Feminine in
Greek Drama, у: ed. Winkler John J. and Zeitlin Froma I. 1990: Nothing to
do with Dionysos? Athenian Drama in Its Social Context, Princeton: Princeton
University Press.
Zeitlin Froma I.1995: Playing the Other: Gender and Society in Classical Greek
Literature, Chicago: University of Chicago Press.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Đurđina Šijaković. Другост варварке: Медеја Еурипидова и Медеја Велимира Лукића1. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 181-198, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/316>.
Датум приступа: 17 apr. 2024