Збирка речи Димитрија Чемерикића као извор за етнолингивистичка и етнолошка истраживања

DOI: 10.2298/GEI1402171P УДК: 811.163.41’373:39

Сажетак

У раду је представљена збирка речи из Призрена Димитрија Чемерикића – не само као сведочанство о језичком богатству призренског дијалекта, већ и као јединствени извор за етнолингвистичка и етнолошка истраживања друштвених вредности, моралних кодекса, обичаја, начина живота и мишљења, који чине део специфичног призренског менталитета.


Кључне речи: Призрен, дијалекти, српски језик, етнолингвистика, етнологија, Димитрије Чемерикић.

Reference

Бјелетић Марта, Wiesław Boryś i Hanna Popowska – Taborska, Słownik
etymologiczny kaszubszczyczny, tom I, A – Č, Polska Akademia Nauk, Instytut
Slawistyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1994, 272 str,
Јужнословенски филолог LII, Београд 1996, 213–219.
Бјелетић Марта, Магични свет дијалекатске лексике. Момчило Златановић.
Речник говора југа Србије (провинцијализми, дијалектизми, варваризми
идр.). Врање: Аурора, 2011, 561 стр., Зборник Матице српске за филологију
и лингвистику LV/2, Нови Сад 2012, 294–301.
Петровић Снежана, Збирка речи из Призрена Димитрија Чемерикића као извор
за проучавање језичке и културне интерференције на Косову и Метохији,
Међународни тематски зборник Косово и Метохија у цивилизацијским
токовима, књ. 1, Језик и народна традиција, Филозофски факултет
Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2010, 195–206.
Петровић Снежана, Турцизми у српском призренском говору, Институт за српски
језиксану, Монографије 16, Београд 2012, 424 стр.
Петровић, Снежана и Тома Тасовац, Призрен - живот у речима, Институт за
српски језик САНУ, Центар за дигиталне хуманистичке науке, Галерија
науке и технике САНУ, Београд 2013.
Петровић, Снежана и Тома Тасовац (уредници), Збирка речи из Призрена
Димитрија Чемерикића. http://prepis.org. Београд, Центар за дигиталне
хуманистичке науке, Институт за српски језик САНУ, Етнографски
институт САНУ, 2013а.
Реметић Слободан, Српски призренски говор I (гласови и облици), Српски
дијалектолошки зборник 42, Београд 1996, 319–614.
РСА — Речник српскохрватског књижевног и народног језика, изд. Српска
академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ, Београд
1959—.
Соболев А. Н., Основы лингвокультурной антропогеографии Балканского
полуострова, Том I, Homo balcanicus и его пространство, „Наука“ / Verlag
Otto Sagner, Санкт-Петербург / München, 2013.
Bjelajac Mile S., Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. Studija
o vojnoj eliti i biografski leksikon, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
2004.
Jusuf S., Prizrenski turski govor, Priština 1987.
Објављено
15.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Snežana Petrović; (SERBIA), Toma Tasovac. Збирка речи Димитрија Чемерикића као извор за етнолингивистичка и етнолошка истраживања. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 62, n. 2, p. 171-179, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/315>.
Датум приступа: 20 apr. 2024