Ptice zloslutnice u slovenskim verovanjima

DOI:10.2298/GEI1501193A; UDC: 39(=16):636.6

Сажетак

U radu se govori o pticama zloslutnicama i verovanjima vezanim za njihovo oglašavanje. Prema zastupljenosti atributa zloslutnosti, ove su ptice razvrstane u tri grupe. Predstavljeni su načini predskazivanja prema oglašavanju tzv. nečistih ptica, kao i različite vrste predskazanja, tj. njihova zloslutna „težina“, na osnovu brojnih primera sa slovenskog kulturnog prostora.


Ključne reči: slovenski kulturni prostor, mitologija, ptice zloslutnice, oglašavanje predskazivanje.

Reference

Agapkina, A. T., D. Ajdačić i A. A. Plotnikova (red.). 2003. Kodovi slovenskih kultura, broj 8, godina 8: 1–169.

Vaseva, Valentina. 1998. „Garvanъt i vranata v predstavite na Bъlgari i Rumъnci“. Bъlgarska etnologiя, br.3-4: 89–110.

Vlčeva, Desislava. 2003. „Ptice u bugarskim narodnim verovanjima o svetu i čoveku“. Kodovi slovenskih kultura 8: 17–23.

Gura, Aleksandar. 2005. Simbolika životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji. Beograd: BRIMO, LOGOS, „Globosino“ - ALEKSANDRIJA.

Delić, Lidija. 2011. „’Gavranov monolog’ Ivana V. Lalića“. Ptice: književnost, kultura, Liceum 14: 285–296.

Dragićević, Rajna, Predrag Piper i Marija Stefanović. 2011. Obratni asocijativni rečnik srpskoga jezika (II deo; od reakcije ka stimulusu). Beograd: Beogradska knjiga, Službeni glasnik.

Đapović, Lasta. 2009. Smrt i onostranost u kletvama. Posebna izdanja, Knjiga 66, Beograd: Etnografski institut SANU.

Đorđević, R. Tihomir (ured.). 1909. „Običaji naroda srpskoga“, knjiga II. „Srpski narodni običaji iz sreza Boljevačkog“. Skupio ih i opisao Savetije M. Grbić učitelj. Srpski etnografski zbornik, knjiga XIV.

Đorđević, R. Tihomir i Veselin Čajkanović (ured.). 1925. „Život i običaji narodni“ knjiga 14. „Različita građa za narodni život i običaje“. Srpski etnografski zbornik, knjiga trideset druga.

Đorđević, R. Tihomir. 1938. „Zle oči u verovanju južnih Slovena“. Srpski etnografski zbornik, knjiga LIII.

Đorđević, R. Tihomir. 1953a. „Vampiri i druga bića u našem narodnom verovanju i predanju“. Srpski etnografski zbornik, knjiga LXVI.

Đorđević, R. Tihomir. 1953b. „Veštica i vila u našem narodnom verovanju i predanju“. Srpski etnografski zbornik, knjiga LXVI.

Đorđević, R. Tihomir. 1958. „Priroda u verovanju i predanju našega naroda“, II knjiga. Srpski etnografski zbornik, knjiga LXXII.

Erdeljanović, Jovan (ured.). 1921. „Život i običaji narodni u Kragujevačkoj Jasenici i Šumadiji“, knjiga XII. Od Jeremije M. Pavlovića. Srpski etnografski zbornik, knjiga dvadeset druga.

Erdeljanović, Jovan (ured.). 1931. „Život i običaji plemena Kuča“. Od Stevana Dučića. Srpski etnografski zbornik, knjiga XLVIII.

Erdeljanović, Jovan (ured.). 1939. „Običaji i verovanja u skopskoj kotlini –građa“. Srpski etnografski zbornik. Od Milenka S. Filipovića.

Erdeljanović, Jovan (ured.). 1948. „Život i običaji narodni u Gruži“. Knjiga 26. Od Petra Ž. Petrovića.

Karanović, Zoja. 2011. „Gavran i soko kao svadbeni medijatori u tri svatovske pesme (ili zaboravljena priča o inicijaciji)“. Ptice: književnost, kultura, Liceum 14: 125–140.

Loma, Aleksandar. 2003. „’Dva vrana gavrana’ Corvus corax u slovenskoj epici – komparativni pogled“. Kodovi slovenskih kultura, 8: 109–132.

Mijušković, Milisav. 1985. Ljubavne čini. Beograd: Narodna knjiga.

Miloradović, Sofija. 2010. „Krste nosim, Boga molim...“. Zbornik radova sa projekta „Istraživanja srpskog jezika na Kosovu i Metohiji“, Knjiga 1 (2008): 64–66.

Milošević A. i A. Cermanović. 1954. „Petao u htonskom kultu kod antičkih Grka i u srpskom narodu“. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, XVII knjiga: 106–113.

Samardžija, Snežana. 2011. „Crni gosti i ćićerov kliktaj (Ptice u narodnom zagonetanju)“. Ptice: književnost, kultura, Liceum 14: 83–110. SEZb 1907. Srpski etnografski zbornik, knjiga sedma. 1907. „Običaji naroda srpskoga“. Knjiga prva. Od Atanasija Petrovića.

SEZb 1909. Srpski etnografski zbornik, knjiga trinaesta. 1909. „Narodna medicina Srba seljaka u Levču i Temniću“. Od Stanoja M. Mijatovi- ća. SEZb 1911. Srpski etnografski zbornik, knj. XVII. 1911. „Glavni srpski žrtveni običaji“. Od Sime Trojanovića.

Sikimić, Biljana. 2011. „Ptica bez krila: ptice u narodnim zagonetkama“. Ptice: književnost, kultura, Liceum 14: 9–26.

SM 2001. Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. 2001. Svetlana M. Tolstoj i Ljubinko Radenković (red.). Beograd: ZEPTER BOOK WORLD.

SMR 1998. Srpski mitološki rečnik, Drugo dopunjeno izdanje. 1998. Š. Kulišić, P. Ž. Petrović i N. Pantelić. Beograd: Etnografski institut SANU, Interprint.

Srpski rječnik 1969. Srpski rječnik (1818). Dela Vuka Karadžića. dr Pavle Ivić (prir.). Beograd: Prosveta.

Tasić, N., D. Bošković i M. Detelić (ured.). 2011. Ptice: književnost, kultura, Liceum 14, Kragujevac: 1–171.

Fajgelj, Andrej. 2011. „Od sokola do kukavice: uloge ptica u pesničkom jeziku gusala“. Ptice: književnost, kultura, Liceum 14: 51–59.

Filipović, S. Milenko. 1949. „Život i običaji narodni u Visočkoj nahiji“. Srpski etnografski zbornik, knjiga LXI.

Filipović, S. Milenko. 1972. „Takovci. Etnološka posmatranja“. Srpski etnografski zbornik, knjiga LXXXIV.

Čajkanović, Veselin (ured.). 1927. „Srpske narodne umotvorine“, „Srpske narodne pripovetke“, Knjiga 1. Srpski etnografski zbornik, Knjiga četrdeset prva.
Објављено
05.06.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Nina Aksić. Ptice zloslutnice u slovenskim verovanjima. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 1, p. 193-211, june 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/294>.
Датум приступа: 07 dec. 2022