Kulturа intimnosti: osmаnsko muzičko nаsleđe nа Bаlkаnu

Сажетак

Култура интимности: османско музичко наслеђе на Балкану


Последњих година појавио се велики број радова из различитих дисци- плина, који се баве питањима конструисања и употребе османског наслеђа на Балкану. Велики број ових радова бавио се различитим промишљањима „балка- низама“ и разумевањем Оријента и Окцидента у теоријском кључу који је пону- дио Едвард Саид (Said 2008) и одговорима на разнолике примене његове теорије оријентализма, које су, између осталих, разрадили Марија Тодорова (Todorova 2006), Милица Бакић Хejден (Bakić-Hayden 1995) и Милица Бакић Хејден Роберт Хејден (Bakić-Hayden and Hayden 1992). Међутим, мали број радова приступио је проблему „османског наслеђа“ из перспективе „културне интимности“, покушава- јући да превазиће дихотомију између османског наслеђа и савремених балканских идентитета, те отвори поље за приступ овом проблему изван до сада понуђених кагеорија Еворопе и њене другости. Зборник радова „Османске интинтимности: балканске музичке реалности“ покушава да учини управо то. Користећи концепт „османске интимности“ и тако плурализујући и историзујући концепт (културне) интимности који је увео Мајкл Херцфелд (Hercfeld 2005), овај зборник отвар низ нових читања односа између Истока, Европе и Балкана (поготово у текстовима Аспазије Теодисију и Карол Силверман).

Reference

Bakić–Hayden, Milica 1995. Nesting Orientalism: the Case of former Yugo-slavia.
Slavi Review 54(4): 917–931.
Bakić-Hayden, Milica and Robert Haiden. 1992. Orientalist Variations on the Theme
“Balkans”: Symbolic Geography in Recent Yugoslav Cultural Politics. Slavic
Review 51(1): 1–15.
Berlant, Lauren. 1998. Intimacy: a Special Issue. Ciritqual Inqury 24(2): 281–288.
Daković, Nevena and Marija Ćirić 2013. The Balkan Wreath: Muliticultral Balkan Indetity
in Film Music. In Ottoman Intimancies, Balkan Musical Realites, ed. R.
P. Pennanen, P. C. Poulos and A. Theodosiou, 8797. Helsinki: Foundation of
the Finnish Institute at Athens.
Kiossev, Alexander 2002. The Dark Intimacy: Maps, Identites, Acts of Indetification. In
Balkan as Metaphor: Between Globalization and Fragmentation, ed. D. I.
Bjelić and O. Savić, 165–190. Cambridge, MA and London: The MIT Press.
Said, Edvard. 2008. Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek.
Theodosiou, Aspasia, Pagaiotis C. Poulos and Risto Pekka Pennanen. 2013. Introduction.
In Ottoman Intimancies, Balkan Musical Realites, ed. R. P. Pennanen, P.
C. Poulos and A. Theodosiou, vii–xxx. Helsinki: Foundation of the Finnish Institute
at Athens,
Todorova, Maria. 2006. Imaginarni Balkan. Beograd: Bibiloteka XX vek.
Објављено
27.05.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Marina Simić. Kulturа intimnosti: osmаnsko muzičko nаsleđe nа Bаlkаnu. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 2, p. 487-491, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/262>.
Датум приступа: 14 june 2024
Секција
Научна критика и полемика