Migracija stanovništva sa teritorije Srbije u Tursku u istorijskoj perspektivi

DOI:0.2298/GEI1503581P;UDC:314.743(497.11)(560):94

Сажетак

U prvom delu rada hronološki se prati iseljavanje stanovništva različite etničke pripadnosti sa teritorije današnje Srbije na teritoriju današnje Turske, dok se u
drugom analiziraju osnovne karakteristike svih talasa sumarno, kao i predlozi, perspektive i koncepcije budućih istraživanja.


Ključne reči: migracije, Srbi, Turci, talasi, perspektive.

Reference

Bandžović, Safet. 2001. „Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Kneževine Srbije u Bosanski vilajet (1862–1867)”. Znakovi vremena:časopis za filozofiju, religiju, znanost i društvenu praksu 12. Sarajevo: Naučnoistrazivacki institut Ibn Sina.
Bandžović, Safet. 2012. „50 godina od progona Bošnjaka iz Kneževine Srbije (VIII)“. Sažeti rad: “Progon Muslimana Srbije 1830–1867“. Elektronske novine Sandžak press, 6. septembar. http://sandzakpress.net/150-godina-od-progona-bosnjaka-iz-knezevine-srbije-viii
Baysun, Cavid. 1961. “Belgrad”. İslam Ansiklopedisi, 2. İstanbul: Cilt.
Blagojević, Gordana. 2012. „Srbi u Solunu u prvoj polovini 20. veka. O religijskoj pripadnosti i etničkom identitetu“. Beograd: System Intelligence Products i Etnografski institut SANU.
Bojanić-Lukač, Dušanka. 2012. „O prošlosti Galipolјskih Srba“ U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 651–656. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Zbornik za društvene nauke, 48 (Novi Sad 1967: Matica Srpska).
Göktürk, Hakkı. 1961. “Belgradcık Köyü”. Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, 5. İstanbul: Cilt.
Deroko, A. 1955. „Beogradska ikona Bogorodice u Carigradu“. Starinar, organ Arheološkog instituta SANU. Nova serija knj. III-IV/1952-1953: 217–221.
Dinić, Mihailo. 1978. Srpske zemlјe u srednjem veku. Beograd:
Đorđević, Tihomir.1984. Naš narodni život 2. Beograd: Prosveta.
Ekmečić, Milorad. 1994. „Srpski narod i istočno pitanje“. U Istorija srpskog naroda V-1, ur. Vladimir Stojančević, 484-526. Beograd: Srpska književna zadruga.
Emecen, Feridun. 2012. „Istorija jedne migracije s početka XVI stoleća. Sremski izgnanici na Galipolјu“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 681–698. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Istorijski časopis, XLII–XLII (1995-1996) Beograd 1996: Istorijski institut SANU).
Ivić, Pavle. 2012. „O govoru galipolјskih Srba“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 143–649. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVI–XVII (Beograd 1971).
Jireček, Konstantin. 1978. Istorija Srba I. Beograd: Slovo lјubve.
Jovanović, Vladan. 2008. „In search of homelend? Muslim migration from Ygoslavia to Turkey 1918–1941“. (56-67) Tokovi istorije 1–2. Beograd: Institut za novuju istoriju Srbije.
Matić, Luka. 2012. „Beograd u srcu Turske“. Dnevni akter, 23. decembar. http://www.akter.co.rs/weekly/33-politika/25378-beograd-u-srcu-turske.html
Milićević, Jovan. 1994. „Druga vladavina kneza Miloša Obrenovića – druga vladavina kneza Mihaila Obrenovića“. U Istorija srpskog naroda V–1, ur. Vladimir Stojančević, 286–394. Beograd: Srpska književna zadruga.
Mušović, Ejup. 1981. „Jugoslovensko iselјeništvo u Turskoj“. 65–75. Zbornik radova Etnografskog instituta 12. Beograd: Etnografski institut SANU.
Novaković, Stojan. 1906. „Naselјa Beograđana od 1521. godine u Carigradu i njihova crkva Uspenija sv Bogorodice“. U Balkanska pitanja i manje istorijsko-političke beleške o Balkanskom poluostrvu 1886–1905. Beograd: Zadužbina I. M. Kolarca.
„Pamte korene: 9 miliona Srba danas živi u Turskoj.“ 2014. Kurir, 9. novembar. Pristuplјeno 10. 9. 2014.http://www.kurir.rs/komentari/pamte-korene-9-miliona-srba-u-turskoj-ponosno-isticu-svoje-poreklo-clanak-1547155
Radić, Radivoj. 2008. „Beogradska šuma nadomak Istanbula“. Beogradski književni časopis 10. Beograd.
Ruvarac, Ilija. 1881. „O svetinjama beogradske crkve g. 1521.“. Glasnik Srpskog učenog društva XLIX. Beograd: Državna štamparija.
Samardžić, Radovan. 1976. Sulejman i Rokselana. Beograd: Srpska književna zadruga.
Stanojević, Stanoje. 1926. Istorija srpskog naroda. Beograd: Izdavačka knjižarnica Napredak.
Stojančević, Vladimir. 1994. „Srpska nacionalna revolucija i obnova države od kraja XVIII veka do 1839“. U Istorija srpskog naroda V-1. prir. Vladimir Stanojević, 7–160. Beograd: Srpska književna zadruga.
Ćirković, Sima.1990. „Seobe srpskog naroda u kralјevinu Ugarsku u XIV i XV veku“. 37–46. Seobe srpskog naroda od XIV do XX veka. Zbornik radova posvećen tristogodišnjici Velike seoba Srba. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Urošević, Atanasije. 2012. „O galipolјskim Srbima“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 657–663. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVI–XVII (Beograd 1971).
„Uskoro će preko 2 miliona Bošnjaka u Turskoj dobiti pravo na obrazovanje na bosanskom jeziku“. 2014. Elektronske novine Sandžak press, 7. januar. Pristuplјeno 7. 10. 2014. http://sandzakpress.net/uskoro-ce-preko-2-miliona-bosnjaka-u-turskoj-dobiti-pravo-na-obr...
Filipović, Milenko. 2012. „O prošlosti galipolјskih Srba“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 19-142. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVI-XVII (Beograd 1971).
Čeliković, Borislav. 2012. „Pogovor“. U Galipolјski Srbi, prir. Borisav Čeliković, 703–716. Beograd: Službeni glasnik i SANU. Preštampano iz Glasnik Etnografskog instituta, XVI-XVII (Beograd 1971).
Čubrilović, Vasa. 1958. Istorija političke misli u Srbiji XIX veka. Beograd: Narodna knjiga.
Објављено
22.05.2018.
Како цитирати
(SERBIA), Mirjana Pavlović. Migracija stanovništva sa teritorije Srbije u Tursku u istorijskoj perspektivi. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 63, n. 3, p. 581-579, may 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/234>.
Датум приступа: 13 june 2024
Секција
Тема броја