Улога аматерског позоришта 'Краљ Давид' у очувању јеврејске културе и традиције

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1702335B UDC 39:792(=569.4)(73)

Сажетак

У фокусу интересовања овог рада налази се улога аматерског позоришта Краљ Давид,
основаног 1986. године при Јеврејској општини у Београду, у очувању јеврејске
традиције и успостављању међукултуралног дијалога, првенствено на микролокалном
нивоу суседства, али и у оквирима шире друштвене заједнице. Ово позориште током
протеклих тридесет година пожртвовано води једна особа, Миријам Салом, која пише
сценарије, аранжира песме и режира представе. Чланови позоришне групе су
претежно деца основношколског узраста, средњошколци и студенти. Својеврсан
феномен представља чињеница да већина њих нису јеврејског, већ српског порекла.
Тако ово позориште има едукативну улогу о јеврејској култури првенствено међу
младим људима који активно учествују у представама, а затим и шире, међу
члановима њихових породица и београдском публиком. Један од циљева истраживања је да одговори на питања у вези са улогом овог позоришта у животима младих који у
њему учествују, као и о рецепцији представа код гледалаца.Кључне речи: аматерско позориште Краљ Давид, Јевреји, Јеврејска општина Београда,
традиција, међукултурални дијалог.

Reference

Angel, Marc D. 1981. „Judeo-Spanish drama: a study of Sephardic Culture“. Tradition
19 (2): 182–185.
Berkowitz, Joel, „Avrom Goldfaden and the Modern Yiddish Theater: The Bard of
Old Constantine“, Pakn Treger, no. 44, Winter 2004: 10–19.
Blagojević, Gordana. 2016. „Purim: transformacija funkcije praznika u životu beogradske
jevrejske zajednice“. Glasnik Еtnografskog instituta SANU LXIV
(2): 339–361.
Čvorović, Jelena, Nikolić, Kosta. 2015. „Differential Reproductive Success among
the Serbian Jews“. Mankind Quarterly, 55 (3): 297–324.
Demajo, Samuilo. 1938–1939. „Sećanja na Jaliju“. Jevrejski narodni kalendar, god.
IV: 49–55.
Đorđević, Tihomir R. 1923. „Jevreji u Srbiji za vreme prve vlade kneza Miloša
(1815–1839)“. Godišnjica Nikole Čupića knj. XXXV: 202–211.
Gaon, Aleksandar (ur.). 2011. Znameniti Jevreji Srbije. Biografski leksikon. Beograd:
Savez jevrejskih opština Srbije.
Gottheil, Richard Peter Wiernik, „Drama, Yiddish“.
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5309-drama-yiddish (Accessed
October 25, 2016)
Hrabak, Bogumil. 2009. Jevreji u Beogradu do sticanja ravnopravnosti (1878),
Etnološka biblioteka knj. 4. Beograd: Srpski genealoški centar.
Jacobson, Joshua R. 2003. „Jews in Musical Theater“. Autumn. Notes from Zamir,
Newton: The Zamir Chorale of Boston: 5.
Jevrejska opština Beograd. http://www.jobeograd.org/ (Accessed November 24,
2016)
Kerem. Yitzchak. 1996. „The Greek-Jewish Theater in Judeo-Spanish, ca. 1880–
1940“. Journal of Modern Greek Studies. Volume 14, Number 1, May
1996: 31- 45.
Palavestra, Predrag. 1998. Jevrejski pisci u srpskoj književnosti. Beograd: Institut za
književnost i umetnost.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji. Stanovništvo.
Nacionalna pripadnost: Podaci po opštinama i gradovima, 2012. Beograd:
Republički zavod za statistiku.
Popović Nebojša. 1997. Jevreji u Srbiji 1918–1941. Beograd.
Rubenstein, Jeffrey. „Purim, Liminality and Communitas.“ AJS Review, Vol. 17,
No. 2 (Autumn 1992): 247–277.
Sandrow, Nahma 2003. „The Father of Yiddish Theater“, Autumn. Notes from Zamir,
Newton: The Zamir Chorale of Boston: 9–15.
Sorić, Ante, prir. 1988. Židovi na tlu Jugoslavije. Katalog izložbe. Zagreb: Muzej
MTM.
Veselinović, Rajko. 1974. „Ratovi Turske i Austrije 1683–1717. godine“. U: Čubrilović,
Vasa (prir.) 1974. Istorija Beograda. Stari, srednji i novi vek, 1. tom,
463–519. Beograd: Prosveta:
Vlahović, Petar. 1994. Narodi i etničke zajednice sveta. Beograd: „Vuk Karadžić“.
Vučina Simović, Ivana, Filipović, Jelena. 2009. Etnički identitet i zamena jezika u
sefardskoj zajednici u Beogradu. Beograd: Zavod za udžbenike.

Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 08. 2017.
Објављено
20.12.2020.
Како цитирати
BLAGOJEVIĆ (SERBIA), Gordana. Улога аматерског позоришта 'Краљ Давид' у очувању јеврејске културе и традиције. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 335-352, dec. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/169>.
Датум приступа: 28 feb. 2024