Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1702249P UDC 39:316.734

Сажетак

Перцепција улоге индивидуалног ствараоца као носиоца наслеђа
значајно се променила, посебно почетком 80-их, са доласком модерниста као
што су Ернест Гелнер (Ernest Gellner), Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson)
и, касније, Ерик Хобзбом (Eric Hobsbawm). Ови аутори и њихови наследници
засновали су своје теорије на тезама о стварању традиција које су постепено
одумрле са идеологијама модерног индустријског доба. Постмодернизам
посматра индивидуалност у другом светлу, па се њена веза са прошлошћу
такође мења.
У нашим прилозима доносимо један од могућих етнолошких погледа
на данашње стање ове истраживачке области у Чешкој (регија Моравска) и
Србији. Овај поглед узима у обзир правац развоја традиционалне народне
културе, до њених могућих модификација, као што су фолклоризам
(такозвано друго постојање фолклора), као и ауторске креације инспирисане
фолклором у садашњости. Истраживање етно-културолошких традиција је
још увек тематско, у смислу посматрања нематеријалног културног наслеђа и
компилације регионалних, националних и светских листа. Новоразвијени
облици локалне културе су реакција на трендове глобализације.


 


Примљено / Received: 19. 01. 2017.
Прихваћено / Accepted: 21. 08. 2017.

Објављено
20.12.2017.
Како цитирати
POSPÍŠILOVÁ (CZECH REPUBLIC), Jana; STEFANOVIĆ-BANOVIĆ (SERBIA), Milesa. Улога појединаца у преношењу традиције унутар система културе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 2, p. 249-254, dec. 2017. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/163>.
Датум приступа: 03 mar. 2024