Љубљанска и београдска (од)ономастика као показатељ српско-словеначких веза током новије историје

DOI:10.2298/GEI1601033R; UDC:811.163'373.2(497.11)(497.4)"20"

Сажетак

Именовање и преименовање улица и осталих јавних простора у фокусу је интересовања истраживача из више друштвених дисциплина, при чему се називи улица (одоними), посебно они званични, разумеју као симболи у урбаном простору у служби различитих политика идентитета и сећања. У овом раду се упоређују одономастички крајолици Љублјане и Београда, односно они њихови сегменти који комеморишу Словенију и Словенце у Београду, те Србију и личности из Србије у Љубљани. Дискутује се о (пре)именовању београдских и љубљанских улица од 19. века до савременог доба (у периоду дугог 19. века, међуратне Југославије, окупације, социјалистичке Југославије и савремених самосталних држава). Улице именоване по припадницима ова два народа, те појмови и топоними повезани са ове две земље, у уличној номенклатури двају главних градова посредно указују на врсте симболичких веза које су успостављане између Србије и Словеније у последњих стотињак година.

Кључне речи: Београд, Љубљана, 19–20. век, називи улица, (од)ономастички крајолик.

Reference

Abram, Marco. 2014. „Building the Capital City of the Peoples of Yugoslavia:
Representations of Socialist Yugoslavism in Belgrade's Public Space
1944–1961.“ Croatian Political Science Review 51/5: 36–57.
Anderson, Benedict. 1990. Nacija: zamišljena zajednica. Zagreb: Školska knjiga.
Azaryahu, Maoz. 1986. „Street Names and Political Identity: The Case of East
Berlin.“ Journal of Contemporary History 21/4: 581–604.
Azaryahu, Maoz. 1996. „The power of commemorative street name.” Environment and Planning D: Society and Space 14: 311–330.
Bejtić, Alija. 1973. Ulice i trgovi Sarajeva. Sarajevo: Muzej grada Sarajeva.
Bernik, Stane, ur. 1980. Ljubljanske ulice. Ljubljana: Geodetska uprava Skupščine
mesta Ljubljane.
Ćorović, Ljubica, ur. 2004. Ulice i trgovi Beograda (knj. 1). Beograd: Biblioteka
grada Beograda.
Ćorović, Ljubica, ur. 2004a. Ulice i trgovi Beograda (knj. 2). Beograd: Biblioteka
grada Beograda.
Dović, Marijan. 2014. „‘Every monument erected by a nation to its greats is erected
to the nation itself’: Vodnik, Prešeren, and the nationalization of the Carniolian capital’s topography.” Neohelicon 41: 27–41.
Gligorijević, Branislav. 1974. “Opština grada Beograda 1918–1941.” U Istorija
Beograda 3, ur. Vasa Čubrilović, 115–153. Beograd: Prosveta.
Hobsbom, Erik. 2002. “Uvod: kako se tradicije izmišljaju.” U Izmišljanje tradicije,
ur. Erik Hobsbom i Terens Rejndžer, 5–25. Beograd: Biblioteka XX vek.
Jezernik, Božidar. 2010. “Valentin Vodnik, “The First Slovenian Poet”: The Politics of Interpretations.” Slovene Studies 32/1-2: 19–42.
Jezernik, Božidar. 2013. “St. Vitus Day among Slovenes.” Poznanskie studia
slawistyczne 5 (2013): 117–130.
Jezernik, Božidar. 2015. Mesto brez spomina. Javni spomeniki v Ljubljani.
Ljubljana: Modrijan.
Leko, Milan. 2003. Beogradske ulice i trgovi: 1872–2003. Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
Light, Duncan, Ion Nicolae, and Bogdan Suditu. 2002. “Toponymy and the Communist city: Street names in Bucharest, 1948–1965.” GeoJournal 56: 135– 144.
Low, Setha. 1996. “The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the
City.” Annual Review of Anthropology 25: 383–409.
Makuljević, Nenad. 2013. “Funeral Culture and Public Monuments. Jernej Kopitar,
Vuk Karadžić and Creating a Common Serbo-Slovenian Culture of
Memory.” Acta Historiae Artis Slovenica 18/1: 89–105.
Manojlović Pintar, Olga. 1997. “Vladarski spomenici u Ljubljani 1908–1940. godina.” Godišnjak za društvenu istoriju 4/2-3: 203–216.
Milenković-Vuković, Biljana. 2010. “Slovenci u Srbiji. Bibliografija sa anotacijama.” Traditiones 39/1: 283–320.
Najhold, Branko. 1996. Zemunske ulice. Beograd: Trag.
Prelić, Mladena. 2010. „Kako pamtimo Davorina Jenka.“ Traditiones 39/1: 239–
259.
Radojević, Danilo. 1966. Beograd i njegove ulice. Beograd: Turistička štampa.
Radović, Srđan. 2013. Grad kao tekst. Beograd: Biblioteka XX vek.
Radović, Srđan. 2014. Beogradski odonimi. Beograd: Etnografski institut SANU.
Rihtman-Auguštin, Dunja. 2000. Ulice moga grada. Beograd: Biblioteka XX vek.
Stojanović, Dubravka. 2008. Kaldrma i asfalt: Urbanizacija i evropeizacija
Beograda 1890-1914. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju.
Šimpraga, Saša. 2011. Zagreb, javni prostor. Zagreb: Porfirogenet.
Šimunović, Petar. 1970. „O pisanju naziva zagrebačkih ulica.“ Jezik 18/1: 14–27.
Therborn, Göran. 2006. „Eastern Drama. Capitals of Eastern Europe, 1830s-2006:
An Introductiory Overview.“ International Review of Sociology 16/2: 209–
242.
Valenčič, Vlado. 1989. Zgodovina ljubljanskih uličnih imen. Ljubljana: Partizanska
knjiga – zgodovinski arhiv Ljubljana.
Објављено
01.07.2016.
Како цитирати
RADOVIĆ (SERBIA), Srđan. Љубљанска и београдска (од)ономастика као показатељ српско-словеначких веза током новије историје. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 1, p. 33-50, july 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/148>.
Датум приступа: 13 june 2024