Вода у обредним песмама годишњег циклуса

DOI: 10.2298/GEI1602423V; UDC: 398.82:556

Сажетак

Вода је чест мотив обредних песама годишњег циклуса. Њена значења границе важна су за обликовање места на ком се врше ритуалне радње, док плодоносни потенцијал кореспондира са њеном функцијом средства или циља обреда. Унутар хронотопа, вода често долази у вези са темпоралним границама – јутром и ноћи. Обредне песме моделују воду и као биће ком се учесници обреда директно обраћају, али се повезује и са другим натприродним бићима која преко ње долазе у људски свет. Са тим оностраним светом она омогућава комуникацију, јер врши функцију комуникационог канала. Различите реализације мотива воде у усменој лирици показују значај који она
има за традицијску културу.

Кључне речи: вода, обредна песма, граница, плодност, хронотоп.

Reference

Arnaudov, Mihail. 1931. Balgarska narodna poeziya, chast I. Sofia.
Begović, Nikola. 1885. Srpske narodne pjesme iz Like i Banije I. Zagreb.
– – –. 1986. Život Srba graničara. Beograd: Prosveta.
Bosić, Mila. 1996. Godišnji običaji Srba u Vojvodini. Novi Sad: Muzej Vojvodine.
Bošković Stulli, Maja. 1962. „Sižei narodnih bajki u hrvatskosrpskim epskim
pjesmama“. Narodna umjetnost, 1: 15–36.
Božić, Ivan i Stjepan Bosanac (ur.). 1890. Hrvatske narodne pjesme I/1. Junačke
pjesme. Zagreb: Matica hrvatska.
Elijade, Mirča. 1986. „Božanski uzori rituala“, prev. R. Lainović. Gradina 10: 13–
17.
Gerbran, Alen i Žak Ševalije. 2004. Rečnik simbola. Novi Sad: Stylos.
Janković, Ljubica i Danica Janković. 1957. Prilog proučavanju ostataka orskih
obrednih igara u Jugoslaviji. Beograd: Etnografski institut SANU/ Naučno
delo.
Karadžić Stefanović, Vuk. 1898. Srpske narodne pjesme V. Beograd: Državno
izdanje.
– – –. 1957. Život i običaji naroda srpskog. Beograd: SKZ.
– – –. 1958. Srpske narodne pjesme II. Beograd: Prosveta.
– – –. 1975. Srpske narodne pjesme I. Beograd: Nolit.
– – –. 1973. Srpske narodne pjesme iz neobjavlјenih rukopisa I. Beograd: SANU.
Odelјenje jezika i književnosti.
– – –. 1988. Srpske narodne pripovetke. Beograd: Prosveta
Karanović, Zoja. 1996. „Arhajski koreni srpske usmene lirske poezije“. U: Zoja
Karanović. Antologija srpske lirske usmene poezije. Novi Sad: Svetovi,
251–309.
Karanović, Zoja i Ljilјana Pešikan Ljuštanović. 1994. Poslovi i dani srpske
pesničke tradicije. Novi Sad: Svetovi.
Kostić, Petar. 1982. „Lazarice u selu Surlici“. Glasnik Etnografskog muzeja 46: 9– 40.
Krasić, Vladimir. 1880. Srpske narodne pjesme starijeg i novijeg vremena, knj. I.
Beograd.
Krnjević, Hatidža. 1986. Lirski istočnici. Beograd: Bigz/ Priština: Jedinstvo.
Kuhač, Franjo. 1941. Južno-slovjenske narodne popievke V. Zagreb.
Loma, Aleksandar. 1995. „Dalјe od reči: rekonstrukcija prajezičkih leksičkih
spojeva kao perspektiva slovenske i indoevropske etimologije“.
Južnoslovenski fililog 51: 31–58.
Ljubinković, Nenad. 1996. „Mitološka osnova jeremijskih pesama“. U: Mit, ur.
Tomislav Bekić. Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu, 679–690.
– – –. 2006. „Svoj i tuđ u interakciji na balkanskim prostorima od 18. veka –
fragmenti“. U: Svoj i tuđ. Slika drugog u bakanskim i srednjoevropskim
književnostima, ur. Miodrag Maticki. Beograd: Institut za književnost i
umetnost, 77–84.
Majerhof, Barbara. 1986. „Obredi prelaza: proces i paradoks“, prev. N. Petrović.
Gradina 10: 18–39.
Malcev, G. I. 1989. Tradicionalnie formuli russkoy narodnoy neobredovoy liriki.
Leningrad.
Miladinov, Dimitar i Konstantin Miladinov. 1961. Balgarski narodni pesni. Sofia.
Milićević, Milan Đ. 1876. Kneževina Srbija. Beograd.
Petranović, Bogolјub. 1989. Srpske narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine I.
Sarajevo: Svjetlost.
Popović, Pavao. 1888. „Kralјice. Srpski narodni običaj o Trojčinu dne“. Bratstvo,
knj. II, 7–29.
Prodanović, Jaša. 1925. Ženske narodne pesme Antologija. Beograd
Prop, Vladimir. 1990. Historijski korijeni bajke, prev. V. Flaker. Sarajevo:
Svjetlost.
Puhvel, Jan. 1988. Comparative Mythology. Baltimore & London: The Johns
Hopkins University Press.
Radenković, Ljubinko. 1996. Simbolika sveta u narodnoj magiji Južnih Slovena.
Niš: Prosveta/ Beograd: Balkanološki institut SANU.
Šenoa, August. 1876. Antologija pjesništva hrvatskoga i srpskoga. Zagreb.
Tolstoj, Svetlana i Ljubinko Radenković. 2001. Slovenska mitologija. Beograd:
Zepter Book World.
Trojanović, Sima. 1911. „Glavni srpski žrtveni običaji“. Srpski etnografski zbornik, 17.
Zečević, Slobodan. 2008. Srpska etnomitologija. Beograd: Službeni glasnik.
Zlatanović, Momčilo. 1982. „Obredne i običajne pesme u južnoj Srbiji“. U: Usmeno
narodno stvaralaštvo, ur. Ljubinko Radenković. Beograd: Narodna knjiga, 43–56.
Žganec, Vinko. 1950. Hrvatske narodne pjesme kajkavske. Zagreb: Matica
hrvatska.
Yastrebov, I. S. 1886. Obichai i pyasni tureckih Serbov. S. Peterburg.
Објављено
01.10.2016.
Како цитирати
VUKMANOVIĆ (SERBIA), Ana. Вода у обредним песмама годишњег циклуса. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 421-432, oct. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/140>.
Датум приступа: 23 july 2024