Трагови друштвеног живота у бећарцима из Дрежнице

DOI: 10.2298/GEI1602407C; UDC: 392(497.11)

  • Branko Ćupurdija (Serbia) Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду
    bcupurdi@f.bg.ac.rs

Сажетак

У раду је најпре извршена идентификација народних кола и парних плесова српског становништва на граници Горског котара, Лике и Хрватског приморја. Показало се да ово становништво у периоду између два светска рата и петнаестак година после тога познаје 15 народних кола и 7 парних плесова, међу којима је и бећарац. Откривено је, у периоду од 1989. до 2015. године, 29 бећараца у Дрежници, Бајмоку и Суботици, где су многи Дрежничани насељени после Другог светског рата. Потом су дати подаци о бележењу песама и имена казивача, певача и играча. Затим је на описном, вербалном нивоу, указано на неке одлике начина певања и играња, на друштвени заборав који је прекрио бећарац у старом и новом крају и покушај његове обнове. Показало се да песме опевају физички изглед и понашање бећара и бећаруше, њихов друштвени живот (прело, породица, кафане), могуће напетости и сукобе између појединаца и сиромаштво у породици. Често су дате у шаљивом виду. У раду је, тим пре јер ојкан и бећарац унеколико делују као систем спојених судова, изражено уверење да би систематизација друштвених мотива на којима почива ојкан из Дрежнице могла бацити допунско светло за познавање бећарца и социјалне поетике која лежи у његовим темељима.

Кључне речи: бећарац, начин певања и играња, друштвени живот, Дрежница, Бајмок.

Reference

Ćupurdija, Branko. 2010. Porodica kolonista u Bajmoku 1945-1948. Beograd:
Srpski genealoški centar.
Ćupurdija, Branko. 2013. „Kulturni i umetnički sadržaji prvog Drežničkog prela“.
Luča: časopis za kulturu, umetnost i nauku (br. 4, godina XXII): 64-66.
Ćupurdija, Branko. 2015. „Kolske pesme Srba iz Drežnice u južnoslovenskom
folklornom kontekstu“. Ljetopis Srpskog kulturnog društva „Prosvjeta“
(svezak XX): 176-217.
Divjak, Milan. 1987. Lički ojkani: bećarski divani Like, Knjiga prva. Novi Sad:
Zadužbina Milana Divjaka.
Garonja Radovanac, Slavica. 2015. Srpska književna krajina: od baštine do
egzodusa. Novi Sad: Prometej.
Gerdijan, Sofija. 2008. „Tambalas“. Godišnjak Matice drežničke: časopis za nauku,
kulturu, književnost i umetnost (god. 2, br. 2): 65-66.
Grujičić, Nenad. 1988. Ojkača. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Ivkov, Vesna. 2009. Oj, ojkane, pjesmo moja mila: ojkanje-savremen vojvođanski
vokalni oblik Srba iz Hrvatske. Sombor: Gradski muzej Sombor.
Kenjalović, Milorad.2014). Pjesmo moja roditelјa moga: tradicionalno narodno
pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na „ojkači“. Banja
Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Monografije, knjiga
22, Odjelјenje društvenih nauka, knjiga 30.
Kleut, Marija. 1987. Iz recenzije. U: Divjak, Milan Lički ojkani: bećarski divani
Like, Knjiga prva. Novi Sad: Zadužbina Milana Divjaka, poslednja klapna.
Leskovac, Mladen. 1958. Bećarac – antologija. Novi Sad: Matica srpska.
Maravić, Manojlo. 1982. „Iz prošlosti Drežnice do 1918. godine“. U Partizanska
Drežnica (Zbornik 12), ur. Đuro Zatezalo, 11–48. Karlovac: Historijski arhiv
u Karlovcu.
Matović, Ana. 1998. Bećarac u Vojvodini: oblici i razvoj. Novi Sad: Matica srpska,
Odelјenje za scensku umetnost i muziku.
Sremac, Stjepan. 1984. „Narodni plesovi na području Općine Vrbovsko“. U Općina
Vrbovsko: njena prošlost, njena sadašnjost, ur. Blagota Draškić, 329–332.
Zagreb: Skupština općine Vrbovsko i Školska knjiga.
Tomić Bojanov, Nikola. 1982. „Migracije naroda Drežnice u vremenu od
1920-1941. i njegovo učešće u NOR-u“. U Partizanska Drežnica (Zbornik
12), ur. Đuro Zatezalo, 623-654. Karlovac: Historijski arhiv u Karlovcu.
Zrnić, Mirko. 1982. „Odlazak Drežničana na rad u SAD i zemlje Evrope
(1895-1939)“. U Partizanska Drežnica (Zbornik 12), ur. Đuro Zatezalo,
601-622. Karlovac: Historijski arhiv u Karlovcu.

Oral sources
Саговорници из Дрежнице: Маравић Милан Максе (Маравић Драга), Томић
Никола (Дадигуше) и Радуловић Бранка (Лукићи);
Саговорници из Бајмока: Маравић Раде (Селиште), Радуловић Наранџа,
девојачки Томић (Томићи), Ивошевић Дарка, девојачки Косановић
(Косановићи), Таталовић Велимир (Зечево Брдо), Маравић Михајло
(Пражићи) и Десанка, девојачки Ивошевић (Благај), Боца Никола
(Брезно) и Милосава, девојачки Таталовић (Брезно), Вукелић ДушанРекица (Јагетићи) и Смиља, девојачки Томић (Томићи), Ћупурдија
Милија, девојачки Радуловић (Локва), Маравић Милица, девојачки
Вукелић (Јагетићи), Вукелић Евица, девојачки Вукелић (Јагетићи),
Косановић Слободан (Косановићи), Маравић Никола (Пражићи),
Ивошевић Д. Бранко (Благај) и Радуловић Милан-Кобац (Брезно);
Саговорници из Суботице: Зрнић Илија и Брозовић Марко (Томићи).
Објављено
01.10.2016.
Како цитирати
ĆUPURDIJA (SERBIA), Branko. Трагови друштвеног живота у бећарцима из Дрежнице. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 2, p. 405-420, oct. 2016. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/139>.
Датум приступа: 14 june 2024