Женска штампа у социјалистичкој Југославији – медијски приказ Добриле Смиљанић у часопису за жене „Базар“

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2303085B УДК 050::316.7:321.74-055.2”19”(497.11) Оригинални научни рад

Сажетак
У овом се раду разматра начин на који је у медијском дискурсу социјалистичке Југославије приказан лик Добриле Смиљанић – модне креаторке која је, користећи мотиве из традиционалног тезауруса, створила модни бренд Сирогојно стил препознатљив на националном и међународном тржишту током друге половине 20. века. Циљ рада је да 1) препозна и издвоји фабриковане медијске слике Добриле Смиљанић; 2) укаже на степен усаглашености тих (и таквих) медијских приказа модне креаторке са званичном социјалистичком представом о жени и „женској природи“, те 3) размотри у контексту социјалистичке идеологије, манифестну и латентну улогу порука које су на тај начин слате југословенској читалачкој публици. У методолошком смислу, рад се ослања на податке добијене анализом текстуалних и визуелних порука у високотиражном југословенском часопису за жене „Базар“ током седамдесетих година прошлог века (бројеви 129–389), као и на податке добијене полуструктурираним интервјуом који је 2014. године вођен са модном креаторком Добрилом Смиљанић.


Кључне речи: жене, Добрила Смиљанић, социјалистичка Југославија, медијски дискурс, часопис за жене „Базар“
Reference

Bogdanović, Bojana. 2016. Tradicija kao simbolički resurs. Modna produkcija Sirogojno stil. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
Bogdanović, Bojana. 2022. „Zlatibor Knitters in the Socialist Yugoslavia Media Discourse.“ Вестник антропологии (Herald of Anthropology) 3: 89–98.
Gill, Rosalind. 2000. Gender and the Media. Cambridge: Polity Press.
Hall, Stuart. 1973. Encoding and Decoding in the Television Discourse. Birmingham: Centre for Contemporary Cultural Studies.
Hall, Stuart. 1980. “Encoding / Decoding.” In Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, eds. S. Hall, D. Hobson, A. Lowe & P. Willis, 128–138. London: Hutchinson.
Isanović, Adla. 2007. „Medijski diskurs kao muški domen: predstavljanje roda u dnevnim novinama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji“. U Stereotipizacija: predstavljanje žena u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi, ur. N. Moranjak, 49–82. Sarajevo: Mediacentar.
Jarić, Isidora. 2013. “The Construction of Hegemonic Female Gender Roles in Serbian/Yugoslav Women’s Magazine Bazar”. Sociološki pregled XLVII (3): 401–437.
Jeremić, Zoran. 2019. Dobrila. Sirogojno: Muzej na otvorenom „Staro selo“.
Maraš, Toni. 2013. „Gerald Allan COHEN, Socijalizam – zašto ne?“. Časopis za suvremenu povijest 45 (2): 386–389.
McRobbie, Angela. 2000. Feminism and Youth Culture.London: Macmillan.
Moren, Edgar. 1967. Duh vremena. Beograd: Kultura.
Petrović, Edit.1985. „Kultura ženstvenosti“. Etnološke sveske 6:51–56.
Simenunović, Nataša. 2009. „Proizvodnja preferiranih značenja u masovnim medijima“. Teme – Časopis za društvene nauke 3: 919–924.
Stojaković, Gordana. 2013. Rodna perspektiva u novinama Antifašističkog fronta žena (1945–1953). Novi Sad: Zavod za ravnopravnost polova.
Todorović Uzelac, Neda. 1987. Ženska štampa i kultura ženstvenosti. Beograd: Naučna knjiga.
Todorović, Neda. 2012. „Od štampe srca do štampe novčanika: savremeni ženski časopisi“. Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture http:// www.knjizenstvo.rs/sr/casopisi/2012/zenska-knjizevnost-i-kultura/od- stampe-srca-do-stampe-novcanika-savremeni-zenski-casopisi#gsc.tab=0 (pristupljeno 21. novembra 2022).
Vujović, Marija. 2016. Komparativna analiza reklamne fotografije i reprezentacije roda u socijalističkoj i tranzicijskoj Srbiji. Doktorska disertacija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Interdisciplinarne studije.
Vujović, Marija & Anka M. Prokopović. 2018. „Ženska štampa u socijalističkoj Jugoslaviji“. Kultura 161, 152–169.


Sources

Bazar, issues no. 129–389
Ona, October 4, 2020
B92, October 1, 2021
Објављено
25.01.2024.
Како цитирати
BOGDANOVIĆ, Bojana. Женска штампа у социјалистичкој Југославији – медијски приказ Добриле Смиљанић у часопису за жене „Базар“. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 3, p. 85–102, jan. 2024. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1095>.
Датум приступа: 17 apr. 2024