Профил и стaвови потенцијaлних мигрaнaтa из Србије

DOI: 10.2298/GEI151019003B; UDC: 314.743(497.11)

  • Mirjana Bobić (Srbija) Филозофски факултет Универзитета у Београду
    matildab@eunet.rs
  • Milica Vesković Anđelković (Srbija) Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет Универзитета у Београду
    milica.ves@gmail.com

Сажетак

У раду су коришћени подаци прикупљени емпиријским истраживањем које је Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета обавио 2013. и 2014. године. Циљ је био да се испитају социодемографске карактеристике испитаника који показују интенцију да се иселе, затим мотиви потенцијалног исељења и препреке, у смислу везаности за локалну средину у којој живе. Резултати потврђују да је реч о претежно млађем становништву, већем уделу испитаника мушког пола који живе изван брачне заједнице, са стеченим средњим образовањем. Главни проблеми са којима се сусрећу у локалној средини јесу економске природе: незапосленост и економска несигурност, а од миграција очекују бољи квалитет живота и веће шансе за напредовање. Такође, резултати указују и на висок степен везаности за локалну средину, што имплицира да ће реални миграциони потенцијал бити знатно мањи.


Кључне речи: миграциони потенцијал, социодемографске карактеристике, незапосленост, вредности, традиција.

Reference

Alvarez-Plata, Patricia, Herbert Brücker and Siliverstovs. 2003. Potential Migration
from Central and Eastern Europe into the EU-15 – An Update, Report for
the European Commission, DG Employment and Social Affairs. Berlin:
Deutsches Institut Wirtschaftsforschung.
Bobić, Mirjana. 2007. Demografija i sociologija – veza ili sinteza. Beograd:
Službeni glasnik.
Bobić, Mirjana. 2013. Postmoderne populacione studije. Beograd: Institut za
sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Božić, Saša i Ivan Burić. 2005. „Migracioni potencijal Hrvatske – mikroanalitički
aspekti.“ Migracijske i etničke teme 21: 9-33.
Bretell, Caroline and James Hollifield. 2008. Migration Theory: Talking Across
Disciplines. New York: Routledge.
Fassmann, Heinz and Christiane Hintermann. 1998. „Potential East-West Migration
– Demographic Structure, Motives and Intentions.“ Czech Sociological
Review Vol. 6, No. 1: 59-72.
Fouarge, Didier and Peter Ester. 2007. Factors determining international and
regional migration in Europe. Brussels: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions.
Geiger Zeman, Marija i Zdenka Zeman. 2010. Uvod u sociologiju (održivih)
zajednica. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.
Grečić, Vladmir. 1998. Jugoslovenske spolјne migracije. Beograd: Savezno
ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, Institut za međunarodnu
politiku i privredu.
Grečić, Vladimir. 2010. Srpska naučna dijaspora. Beograd: Institut za
međunarodnu politiku i privredu.
Grečić, Vladimir, et al. 1996. Migracije visokostručnih kadrova i naučnika iz SR
Jugoslavije. Beograd: Savezno ministarstvo za rad, zdravstvo i socijalnu
politiku - Institut za međunarodnu politiku i privredu.
Hooghe, Mark, Ann Trappers, Bart Meuleman and Tim Reeskens. 2008. „Migration
to European Countries. A structural Explanation of Patterns, 1980-2004.“
International Migration Rewiev Vol. 42, No. 2: 476-504.
IOM. 1995. Profiles and Motives of potential migrants from Albania. Budapest:
International Organisation for Migration.
IOM. 1997. Profiles and Motives of potential migrants from Bulgaria. Geneva:
International Migrations Vol. 35. No. 3. IOM.
IOM. 1999. Migration potential in Central and Eastern Europe. Geneva:
International Organisation for Migration.
Krieger, Hubert. 2004. Migration trends in an enlarged Europe. Brussels: European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
Kupiszewski, Marek, Dorota Kupiszewska i Vladimir Nikitović. 2012. Uticaj
demografskih i migracionih tokova na Srbiju. Beograd: Međunarodna
organizacija za migracije, Misija u Beogradu.
Levitt, Peggy. 2001. „Transnational migration: tacking stock and future directions.“
Global Networks 1/3: 195-216.
Massey, Douglas S. 1988. „Economic Development and International Migration in
comparative Perspective.“ Population and Development Review 14/3: 383-
413.
Meyer, Jean-Baptiste. 2001. „Network Approach versus Brain Drain: Lessons from
the Diaspora.“ International Migration, Vol. XXXIX, No. 5: 91-110.
Mintchev, Vesselin, Yordan Kaltchev, Valentin Goev and Venelin Boshnakov.
2004. „External migration from Bulgaria in the beginning of the XXI
century: Estimates of potential emigrants’ attitudes and profiles.“
Economic Thought 2004/7: 137-161.
Mojić, Dušan i Irena Petrović. 2013. „Mladi i legitimnost društvenog poretka u
Srbiji: razmišljanja i delanja u pravcu emigracija.“ Sociologija Vol. LV,
No. 2: 229-244.
Pavlov, Tanja. 2009. Migracioni potencijal Srbije. Beograd: Grupa 484.
Pavlov, Tanja. 2012. Dijaspora kao resurs lokalnog razvoja. Beograd: Grupa 484 -
USAID Srbija.
Petrović, Mina. 2014. Društvo i gradovi, između lokalnog i globalnog. Beograd: ISI
- Čigoja štampa.
Pešić, Jelena. 2013. „Rodna perspektiva u proučavanju migracija.“ Sociologija, Vol.
LV, No. 2: 317-332.
Predojević-Despić, Jelena. 2009. „Migrantske mreže: nezaobilazna perspektiva u
proučavanju savremenih međunarodnih migracija.“ Sociološki pregled,
Vol. XLIII, No. 2: 209-230.
Rangelova, Rossitsa and Katia Vladimirova. 2004. „Migration from central and
eastern Europe: the case of Bulgaria.“ South East Europe Review for
Labour and Social Affairs 7/3: 7-30.
Wertheimer-Baletić, Alica. 1982. Demografija: stanovništvo i ekonomski razvitak.
Zagreb: Informator.
Wertheimer-Baletić, Alica. 1999. Stanovništvo i razvoj. Zagreb: MATE.
Zimmermann, Klaus. 1996. „European migration: push and pull.“ International
Regional Science Review Vol. 19, No. 1-2: 95-128.

Documents used/Korišćena dokumenta:
Prirodno kretanje stanovništva u Republici Srbiji (2010), Republički zavod za
statistiku – Republika Srbija, Beograd.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Migracije,
(2013), Republički zavod za statistiku, Beograd.
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, Stanovništvo,
uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991,
2002 i 2011. (2013), Republički zavod za statistiku, Beograd.

Web pages/ Internet stranice:
http://www.novipazar.rs/privreda/industrija.asp (последњи пут приступљено
5.5.2015)
http://www.sabac.org/dokumenta/Sabac%20profil%20zajednice.pdf (последњи пут
приступљено 5.5.2015) http://www.sombor.rs/media/files/PROFIL_ZAJEDNICE_SOMBOR.pdf
(последњи пут приступљено 5.5.2015)
www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Investicije/Profil%20zajednice.doc (последњи пут
приступљено 5.5.2015)
Објављено
20.12.2001.
Како цитирати
BOBIĆ (SRBIJA), Mirjana; VESKOVIĆ ANĐELKOVIĆ (SRBIJA), Milica. Профил и стaвови потенцијaлних мигрaнaтa из Србије. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 64, n. 3, p. 469-491, dec. 2001. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/108>.
Датум приступа: 25 may 2024
Секција
Тема броја