Етнодемографски контекст опадања наталитета и контроле рађања у Источној Србији – један пример атипичне демографске транзиције

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2301267K УДК 39:314.116(497.11) Прегледни рад

  • Aleksandar Knežević Одсек за демографију, Географски факултет, Универзитет у Београду
    aleksandar.knezevic@gef.bg.ac.rs
  • Vera Gligorijević Одсек за демографију, Географски факултет, Универзитет у Београду
    vera.gligorijevic@gef.bg.ac.rs

Сажетак
Рестриктивни репродуктивни модел у Источној Србији који се појавио у условима прединдустријског сеоског друштва и без довољаног развојог по­тенцијала који би водио ка редефинисању етичких, и општих друштвених норми, по много чему је био сличан оном у већ индустријализованим и урбанизованим друштвима. Експанзивно ширење рестриктивног модела репродукције је било атипичано у односу на време, место и услове у којима се појавило, и изван свих теоријских постулата демографске транзиције. Зато је у раду анализирна динамика промена обе компоненете природног кретања становништва крајем XIX и почетком XX века и размотрен етно­демографски, етокултуролошки и социоекономски контекст наталитета и морталитета из чијег међуодноса се препознаје етапност демографске транзиције. И поред објективних проблема у вези са квалитетом података тадашње статистике, регионалнодемографска диференцијација промене наталитета и морталитета указује на извесну корелацију између интен­зитета опадања рађања и етничке структуре становништва. 

Кључне речи: контрола рађања, транзиција рађања, село, Источна Србија, ВласиReference

Blacker, C. P. 1947. “Stages in population growth.” Eugenics review 39 (3): 88– 101. https://europepmc.org/scanned?pageindex=1&articles=PMC2986440 (Accessed September 19, 2022).
Breznik, Dušan. 1977. Demografija – analiza, metodi i modeli. Beograd: Centar za demografska istraživanja – Institut društvenih nauka.
Caldwell, C. John. 1976. “Toward A Restatement of Demographic Transition Theory.” Population and Development Review 2 (3/4): 321–366. https://u. demog.berkeley.edu/~jrw/Biblio/Eprints/%20A­C/caldwell.1976.PDR. transition.theory.pdf (Accessed September 19, 2022).
Chesnais, J. C. 1990. “Demographic Transition Patterns and Their Impact on the Age Structure.” Population and Development Review 16 (2): 327–336. doi: 10.2307/1971593
Đorđević, Tihomir. 1941. Deca u verovanjima i običajima našeg naroda, sv. 46. Beograd: Bibloiteka Centralnog higijenskog zavoda.
IDN–CDI (Institut društvenih nauka–Centar za demografska istraživanja). 1963. Šema stalnih rejona za demografska istraživanja. Beograd: IDN–CDI.
Jakšić, Vladimir. 1853. Opšte kretanje stanovništva 1852. godine sravnjeno u petnaestogodišnjem periodu. Glasnik srbske slovesnosti 5: 254–273.
Jakšić, Vladimir. 1869. Državopis Srbije–Statistique de la Serbie, Vol. III. Beograd: Statističko odeljenje Ministarstva finansija Kneževine Srbije.
Kirk, Dudley. 1996. “Demographic transition theory.” Population studies 50 (3): 361–387. https://doi.org/10.1080/0032472031000149536
Knežević, Aleksandar. 2013. Istorijskodemografske i etnodemografske osnove razvitka stanovništva Istočne Srbije. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu–Geografski fakultet.
Knežević, Aleksandar. 2014. “Metodološki problemi demografske analize: Usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno–teritorijalnim promenama (primer Istočne Srbije).” Demografija 11: 53–77.
Knežević, Aleksandar & Gordana Vojković. 2015. “Spatial Extent In Demographic Research–Approach and Problems.” Bulletin of the Serbian Geographical Society 96 (2): 1–24. doi: 10.2298/GSGD160112001K
Landry, Adolphe. 1987. “Adolphe Landry on the Demographic Revolution.” Population and Development Review (13) 4: 731–740.
Macura, Miloš. 1986. Nedovoljno rađanje: istorijska neminovnost ili izazov društvu. Razvitak 26 (4–5): 2–7.
Macura, Miloš, Miroslav Rašević & Tripo Mulina. 1884. Stanovništvo Podunavskog regiona. Beograd: Ekonomski institut.
Milosavljević, M. Sava. 1913. Srpski narodni običaji iz Sreza Homoljskog. Srpski etnografski zbornik, knj. XIX. Beograd: Srpska Kraljevska Akademija.
Njegić, Radmila, prir. 1957. Prirodno kretanje stanovništva Srbije 1863–1954. godine. „Prikazi“ 20. Beograd: Zavod za statistiku NR Srbije.
Pavlović, Mirjana & Mladena Prelić. 2015. „Država, statistika, manjine i moć: etnički ’drugi’ u Kneževini i Kraljevini Srbiji u ogledalu popisa stanovništva“. Glasnik Etnografskog instituta SANU 63 (1): 147–165. doi: 10.2298/GEI1501147P
Radovanović, Milovan. 1958. „Broj i porast stanovništva Istočne Srbije od 1834 do 1953. godine“. Zbornik radova Geografskog instituta PMF 5: 1–14.
Radovanović, Svetlana. 2005. „Dva veka popisne statistike u Srbiji“. Demografija 2: 33–43.
Rašević, Miroslav. 1971. Determinante fertiliteta stanovništva u Jugoslaviji. Beograd. Institut društvenih nauka–Centar za demografska istraživanja.
Spasovski, Milena. 2003. „Depopulacija i populaciona ekspanzija–rezultat demografske tranzicije i osnova regionalizacije.“ U Demografske osnove regionalizacije Srbije, Posebna izdanja, knj. 54, prir. Milena Spasovski, 11– 72. Beograd: SANU–GI „Jovan Cvijić“.
Statistika Kraljevine Srbije 1892, Knjiga I. Beograd: Statističko odeljenje Ministarstva narodne privrede Kraljevine Srbije.
Statistika Kraljevine Srbije 1898, Knjiga VIII. Beograd: Statističko odeljenje Ministarstva narodne privrede Kraljevine Srbije.
Thompson, S. Warren. 1929. “Population.” American Journal of Sociology 34 (6): 959–975. https://u.demog.berkeley.edu/~jrw/Biblio/Eprints/%20T­V/ thompson.1929.AJS.population.pdf (Accessed September 19, 2022).
Veljović, Radmila. 2015. Društveni okvir odlaganja rađanja u Srbiji. Beograd: Biblioteka Initium, Zadužbina Andrejević.
Veljović, Radmila. 2017. „Odlaganje rađanja – Referentni okvir motivacionog sistema.“ Demografija 14: 47–63.
Vesić, Ž. Miladin. 1966. Kontrola rađanja i pojava depopulacije u Istočnoj Srbiji. Magistarska teza – originalni rukopis, Požarevac.
Vesić, Ž. Miladin. 1978. Stanovništvo i migracije u Istočnoj Srbiji. Posebno izdanje, knj. 31. Beograd: SANU – Geografski institut “Jovan Cvijić“, 1–153.
Vlahović, Petar. 2002. Srbija – zemlja, narod, život, običaji. Beograd: Stručna knjiga.
Vukanović, Tatomir. 1970. „Kontrola rađanja u istočnoj i južnoj Srbiji“. Vranjski glasnik 4: 157–213.
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
KNEŽEVIĆ, Aleksandar; GLIGORIJEVIĆ, Vera. Етнодемографски контекст опадања наталитета и контроле рађања у Источној Србији – један пример атипичне демографске транзиције. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 267-298, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1068>.
Датум приступа: 29 may 2024