Антрополошке, етнопсихолошке и карактеролошке студије о корупцији у Србији

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2301221J УДК 39:343.352(497.11) Прегледни рад

  • Milica Joković Pantelić Институт друштвених наука, Београд
    mjokovic@idn.org.rs

Сажетак
У раду су разматрана виђења и приступи антропологa, етнопсихолога и карактеролога Јована Цвијића и Владимира Дворниковића с почетка, и Бојана Јовановића и Жарка Требјешанина, с краја двадесетог века. Њихова виђења и истраживања узрока, разлога и мотива због којих су становници Србије прихватали коруптивне радње и учествовали у њима значајна су и вредна за савремена истраживања корупције. Према њима, узроци су повезани са тамном страном људске природе, посебно похлепом, на ос­нову које су дошле до изражаја лоше особине у карактерима. Те особине су: притуљеност, скривеност, неповерљивост, подмуклост и неискреност. Разлози су проистекли из неповољних животних околности као што су по­робљеност и сиромаштво. Мотив је био повезан са задовољењем потреба и интереса и склоношћу да се не бирају средства да се преживи, односно опстане. Прихватајући корупцију као начин преживљавања, временом је стваран образац коруптивног понашања. Тај образац је дубинске природе и дугог трајања. Он и данас притиска савременике у Србији. Овај образац посебно се појављује у тренуцима темељних промена политичког поретка и друштвених криза. Циљ рада је да се анализирају истраживања наведе­них аутора, како би се на основу резултата могли добити обухватнији уви­ди у порекло, структуру, облике и развој корупције у савременој Србији.

Кључне речи: корупција, превртљивост, уцена, подвала, похлепаReference

Bašić, S. Ivana. 2016. „Jovan Cvijić’s psychological characteristics of Southern Slavs and ‘ethnopsychology in Serbia’“. In 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth, eds. Vidojko Jović & Ana M. Petrović, 663–679. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts.
Bašić, Ivana. 2017. „Mentalitet“. U Etnologija i antropologija, ur. Ljiljana Gavrilović, 187–191. Beograd: Službeni glasnik, Etnografski institut SANU.
Berk, Piter. 2010. Osnovi kulturne istorije. Beograd: Clio.
Veber, Maks. 2011. Protestantska etika i duh kapitalizma. Novi Sad: Mediteran.
Dvorniković, Vladimir. 1990. Karakterologija Jugoslovena. Beograd, Niš: Prosveta.
Dvorniković, Vladimir. 1995. Borba ideja. Beograd: Novinsko-izdavačka ustanova, Službeni list, SRJ, Tersit.
Dincelbaher, Peter. 2009. „O teoriji i praksi istorije mentaliteta“. U Istorija evropskog mentaliteta, prir. Peter Dincelbaher, 13–30. Beograd, Podgorica: Službeni Glasnik, CID.
Jovanović, Bojan. 2002. Karakter kao sudbina: studije iz etnopsihologije. Kraljevo: Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“.
Jovanović, Bojan. 2016. Antropologija zla. Beograd: HERAedu.
Jovanović, Slobodan. 1991. Iz istorije i književnosti, knj. II. Beograd: BIGZ, Jugoslavijapublik, Srpska književna zadruga.
Joković, S. Milica. 2018. „Uticaj tradicije na formiranje koruptivnog obrasca ponašanja u Srbiji – antropološko­-kulturološki i politikološki pristup“. Doktorska disertacija, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Kovačević, Ivan. 2001. Istorija srpske etnologije II. Beograd: Srpski geneološki centar.
Lévy-Bruhl, Lucien. 1998. Primitivni mentalitet. Beograd: Plato.
Radojičić, S. Dragana. 2021. „Jovan Cvijić i ‘nauka o narodu’“. U Jovan Cvijić: život, delo, vreme, ur. Aleksandar Kostić & Vidojko Jović, 205–209. Beograd: SANU, Geografski institut „Jovan Cvijić“.
Radojičić, Dragana & Bašić, Ivana. 2022. Maps and memories. Belgrade, Novi Sad: SASA Institute of Ethnography, The Archives of Vojvodina.
Trebješanin, Žarko. 1995. Duša i politika. Beograd: Vreme knjige.
Trebješanin, Žarko. 1996. „Prevera u Srba, psihološki motivi i smisao“. Književnost (11–12): 1410–1431.
Heraklit. 1979. Fragmenti. Beograd: Grafos.
Heraklit. 2001. O prirodi. Podgorica: Oktoih.
Cvijić, Jovan. 1991. Balkansko poluostrvo, knj. 2. Beograd: SANU, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Književne novine.
Čupić, Čedomir. 2002. Politika i poziv. Beograd: Udruženje za političke nauke Jugoslavije, Čigoja štampa.
Čupić, Čedomir. 2010. Politika i odgovornost. Beograd: Udruženje za političke nauke Srbije, Čigoja štampa.
Čupić, Čedomir. 2016. Politika i pohlepa. Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Čigoja štampa.
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
JOKOVIĆ PANTELIĆ, Milica. Антрополошке, етнопсихолошке и карактеролошке студије о корупцији у Србији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 221-242, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1066>.
Датум приступа: 29 may 2024