Мит као замена за историју: етногенетски елементи у De Administrando Imperio и Љетопису попа Дукљанина

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2301123S УДК 7.046.1:821.1.09 Оригинални научни рад

  • Vuk R. Samčević Одељење за историју, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
    vuk.samcevic@f.bg.ac.rs
  • Petar Nurkić Институт за филозофију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
    petar.nurkic@f.bg.ac.rs

Сажетак
Испитаћемо како различитост историјских извора утиче на приказ бал­канских Словена, пратећи два списа која се значајно разликују. Први је De Administrando Imperio, написан у X веку. Наш други извор је Љетопис попа Дукљанина о коме се врло мало зна. Ова два извора имају снажан утицај на наше разумевање најраније историје Словена који живе на Западном Балкану. Отуда, и на наше поимање модерних нација, односно Хрвата и Срба. Ови извори су толико различити у погледу њихове историчности, времена настанка итд., али у погледу митова, видимо исте обрасце: дола­зак паганских народа у римску Далмацију, прича о њиховом пореклу, како су крштени, ко су били њихови владари, које су династије имали, када се то догодило и још много тога. Пратећи овај општи етногенетски и мито­лошки оквир, покушаћемо да закључимо однос између мита и идентитета једног дела европског становништва. Да бисмо постигли овај циљ, корис­тили смо квалитативну и квантитативну анализу садржаја и обезбедили наративне мреже поменутих текстова. Ове мреже илуструју обрасце веза између различитих етногенетичких елемената у списима који служе за формирање групних идентитета од интереса.


Кључне речи: De Administrando Imperio, Љетопис попа Дукљанина, Хрвати и Срби, етногенеза, историографски митови, наративне мреже.
Reference

Angold, Michael. 1997. The Byzantine Empire, 1025–1204: A Political History. 2nd Ed. London­New York: Longman.
Arastoopour, Golnaz, David Williamson Shaffer, Zachari Swiecki, A. R. Ruis & Naomi C. Chesler. 2016. “Teaching and assessing engineering design think­ing with virtual internships and epistemic network analysis.” International Journal of Engineering Education 32 (2): 1492–1501.
Arastoopour, Golnaz, Naomi C. Chesler, David Williamson Shaffer, and Zacha­ri Swiecki. 2015. “Epistemic network analysis as a tool for engineering de­ sign assessment.” In 2015 ASEE Annual Conference & Exposition, 26–679.
Barski ljetopis: o nama. 2017. Barski ljetopis. http://www.barskiljetopis.me/o­ nama/festival/ (Accessed September 28, 2022).
Berger, Stefan. 2009. “On the role of myths and history in the construction of national identity in modern Europe.” European History Quarterly 39 (3): 490–502.
Bujan, Solange. 2008. “La Chronique du prêtre de Dioclée. Un faux document historique.” Revue des études byzantines 66 (1): 5–38.
Chlup, Radek. 2020. “Competing myths of Czech identity.” New Perspectives 28 (2): 179–204.
DAI II Constantine Porphyrogennitus De Administrando Imperio, Vol. II: Com­mentary. 1962. Ed. R.J.H. Jenkins. London: University of London, The Ath­ lone Press.
DAI Constantine Porphyrogenite De Administrando Imperio. 1967. New, Revised Edition, Gy. Moravcsik & Tran. R. J. H. Jenkins, eds. Washington: Dumbar­ ton Oaks.
Deretić, Jovan I. 2000. Antička Srbija. Temerin: Jugo­PIRS.
Ferjančić, Božidar. 2009. Vizantija i Južni Sloveni. Beograd: Ethos.
Geary, Patrick J. 2002. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. Princeton: Princeton University Press.
Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press.
GRS I Gesta Regum Sclavorum I. 2009. Prir. i Prev. Dragana Kunčer. Beograd: Istorijski institut.
GRS II Gesta Regum Sclavorum II. 2009. Kom. Tibor Živković. Beograd: Istorijski institut.
Hobsbawm, Eric J. 1990. Nations and Nationalism since 1770: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.
Kartašov, Anton V. 2009. Vaseljenski sabori. Prev. Mira Lalić. Beograd: Srpska književna zadruga.
Komatina, Predrag. 2020. “Quis Ergo Presbyter Diocleas? Rana dubrovačka isto­riografija i Letopis popa Dukljanina.“ Istorijski časopis 69: 189–226.
Komatina, Predrag. 2021. Konstantin Porfirogenit i rana istorija Južnih Slovena. Beograd: Vizantološki institut SANU.
Krippendorff, Klaus. 2018. Content analysis: An introduction to its methodology. Sage publications.
Magdalino, Pol. 2011. “Srednjovekovno carstvo (780–1204)”. U Istorija Vizantije. Pri. Siril Mango, Prev. Maša Miloradović i Predrag J. Marković, 187–226. Beograd: Dereta.
Mango, Siril. 2011. “Preporod učenosti”. U Istorija Vizantije. Pri. Siril Mango, Prev. Maša Miloradović i Predrag J. Marković, 232–247. Beograd: Dereta.
Marjanović, Dragoljub. 2017. Creating Memories in Late 8th-century Byzantium: The Short History of Nikephoros of Constantinople. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Marquart, C. L., Hinojosa, C., Swiecki, Z., Eagan, B., & Shaffer, D. W. 2018. Epis­ temic Network Analysis (Version 1.7.0) [Software]. Available from http:// app.epistemicnetwork.org
Mijušković, Slavko. 1967. Ljetopis Popa Dukljanina. Titograd: Grafički zavod. ODB The Oxford Dictionary of Byzantium I-III. 1991. Ed. Alexander P. Kazhdan. Oxford: Oxford University Press.
Radić, Radivoj. 2017. “Istoričari pišu za one koji hoće da znaju.” Politika, 19. sep­tembar. https://www.politika.rs/scc/clanak/389127/Istoricari­pisu­za­one­
koji­hoce­da­znaju (Accessed September 30, 2022).
Reimitz, Helmut. 2015. History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550–850. Cambridge: Cambridge University Press.
Rusenkvist, Jan Uluf. 2014. Vizantijska književnost: od 6. veka do pada Carigrada 1453. Prev. Dejan Kuprešanin. Loznica: Karpos.
Samčević, Vuk R. 2022. “Doseljavanje Slovena na Balkan i njihovi odnosi sa Vi­zantijom: paralelna analiza grčkih i srpskih udžbenika”. Godišnjak za društvenu istoriju, 29 (1): 67–92.
Šepard, Džonatan. 2011. “Širenje Reči božje: vizantijske misije”. U Istorija Vizantije, Pri. Siril Mango, Prev. Maša Miloradović & Predrag J. Marković, 248–265. Beograd: Dereta.
Shaffer, D. & A. Ruis. 2017. “Epistemic network analysis: A worked example of theory­-based learning analytics.” Handbook of learning analytics.
Shaffer, David Williamson, David Hatfield, Gina Navoa Svarovsky, Padraig Nash, Aran Nulty, Elizabeth Bagley, Ken Frank, André A. Rupp & Robert Mislevy. 2009. “Epistemic network analysis: A prototype for 21st­-century assessment of learning.” International Journal of Learning and Media 1 (2).
Shaffer, David Williamson, Wesley Collier & Andrew R. Ruis. 2016. “A tutorial on epistemic network analysis: Analyzing the structure of connections in cog­nitive, social, and interaction data.” Journal of Learning Analytics 3 (3): 9–45.
Shaffer, David Williamson. 2017. Quantitative ethnography. Madison: Cathcart Press.
Shepard, Jonathan. 2008. “Equilibrium to expansion (886–1025)”. In The Cambridge History of Byzantine Empire, c. 500–1492. Ed. Jonathan Shepard, 493– 536. Cambridge: Cambridge University Press.
Siebert­-Evenstone, Amanda Lee, Golnaz Arastoopour Irgens, Wesley Collier, Zachari Swiecki, Andrew R. Ruis & David Williamson Shaffer. 2017. “In search of conversational grain size: Modeling semantic structure using mov­ ing stanza windows.” Journal of Learning Analytics 4 (3): 123–139.
Stanković, Vlada 1999/2000. “Idejna načela Konstantina Porfirogenita i dalmat­ inski Romani”. ZRVI 38: 67–85.
Stanković, Vlada. 2003. Carigradski patrijarsi i carevi Makedonske dinastije. Beograd: Vizantološki institut.
Szifris, Kirstine. 2021. “Philosophy, Identity and the ‘Ship of Theseus’.” In Philosophy Behind Bars: 1–22. Bristol University Press.
Živković, Tibor. 2007. Južni Sloveni pod vizantijskom vlašću 600–1025. Beograd: Čigoja štampa.
Živković, Tibor. 2013. De conversione Croatorum et Serborum: Izgubljeni izvor Konstantina Porfirogenita. Beograd: Zavod za udžbenike.

Figures and Tables
Figure 1. Example of our five themes and dataset in Quirkos software;
Table 1. Example of data input matrix for ENA;
Figure 2. Primary DAI ENA plot;
Figure 3. Secondary PDRS ENA plot;
Figure 4. DAI­PDRS ENA Comparison plot.
Објављено
30.05.2023.
Како цитирати
SAMČEVIĆ, Vuk R.; NURKIĆ, Petar. Мит као замена за историју: етногенетски елементи у De Administrando Imperio и Љетопису попа Дукљанина. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 1, p. 123-150, may 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1061>.
Датум приступа: 29 may 2024