Образовање жена у Србији и Аргентини у XX и XXI веку – компаративни приступ

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2203013A УДК 37-055.2(497.11)(82)”19/20”

Сажетак

Право на образовање спада у домен основних људских права. Образовање, стога, представља један од фундаменталних индикатора статуса жена, те се у истраживањима препознаје као начин оснаживања посредством усавршавања знања и вештина, што доприноси смањењу родне неравноправности. Док на националном нивоу образовање жена утиче на раст продуктивности и прихода, те на целокупни економски развој, на индивидуалном доприноси квалитету живота и просперитету. Међутим, пут образовања жена није линеаран, већ је обележен упоредом дискрепанцом традиционалних животних образаца и константних процеса друштвене модернизације.

Објављено
26.01.2023.
Како цитирати
AKSIĆ, Nina; ARSIĆ, Ivana. Образовање жена у Србији и Аргентини у XX и XXI веку – компаративни приступ. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 3, p. 13–22, jan. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1036>.
Датум приступа: 20 apr. 2024