Динамика и трансформације у малим дисциплинарним заједницама: неколико опажања о институционалним и парадигматским променама у етнологији/антропологији у постјугословенским земљама

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2202155R УДК 39”199/2”(497.1) Прегледни рад

Сажетак
У овом раду даје се преглед значајнијих парадигматских и тематских токова који су се развијали у етнологији (односно етнологијама) у бившој Југославији, те након распада ове земље. Ови процеси се разматрају и посматрањем развоја установа и динамике у бројчано малим заједницама етнолога/антрополога. Након готово стотину година релативно успореног парадигматског, а истовремено интензивног институционалног развоја, етнолошке заједнице у овом делу Европе убрзале су своје напредовање у задњој четвртини двадесетог века посредством теоријске модернизације (често означаване као „антропологизација“). На ово се у најрецентнијем добу надодало убрзање и у свеукупној научној производњи (готово пролиферацији) истраживачких тема и уопште научних резултата (што се може означити и као „пројектификација“), сасвим у складу са трендовима на глобалним научним тржиштима. На овом месту указује се на обновољену сарадњу између академске и музејске антропологије као потенцијални импулс за увећавање локалне релевантности дисциплине и за стварање нових истраживачких поља.


Кључне речи: историја етнологије, (културна) антропологија, бивша Југославија, антропологизација, пројектификација, мале дисциплинарне заједнице
Reference

Bašić, Ivana & Aleksandra Pavićević. 2017. „Između politike, istorije i ideologija: humanistika u okrilju kargo kulta.“ In Zbornik za percepciju naučnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene, eds. Jovan Ćirić & Luka Breneselović, 99–116. Beograd: Institut za uporedno pravo.
Bošković, Aleksandar. 2005. „Distinguishing ’self’ and ’other’. Anthropology and national identity in former Yugoslavia.“ Anthropology Today 21 (2): 8–13.
Brković, Čarna. 2018. „Epistemological eclecticism: Difference and the ‘Other’ in the Balkans and beyond.“ Anthropological Theory 18 (1): 106–128.
Buchowski, Michał. 2004. „Hierarchies of Knowledge in Central­Eastern Eu­ropean Anthropology.“ Anthropology of East Europe Review 22 (2): 5–14.
Brumen, Borut. 2001. „’Refolucija’ slovenske etnologije in kulturne antropolo­gije.“ Glasnik Slovenskega etnološkega društva 41 (1–2): 8–16.
Čapo Žmegač, Jasna, Reinhard Johler, Sanja Kalapos, Herbert Nikitsch, Ines Prica, & Vitomir Belaj, eds. 2001. Kroatische Volkskunde/Ethnologie in den Neunzigern. Wien: Institut für Europäische Ethnologie.
Čapo Žmegač, Jasna. 2002. „Petrified models and (Dis)Continuities: Croatian Eth­nology in the 1990s.“ In Die Wende als Wende? Orientierungen Europäischer Ethnologien nach 1989, eds. Konrad Köstlin, Peter Niedermüller & Herbert Nikitsch, 94–109. Wien: Institut für Europäische Ethnologie.
Damjanović­-Kadić, Gordana, Nice Fracile, Zoja Karanović, Erne Kiralj, Marija Kleut, Martin Kmeć, Ljubomir Medješi, Jovan Mihajlović, Olga Penavin & Magdalena Veselinović­-Šulc. 1983. “Razvoj etnologije i folkloristike u Voj­vodini od 1945.” In Zbornik Prvog kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov, eds. Janez Bogataj & Mirko Terseglav, 138–146. Ljubljana: Slo­vensko etnološko društvo.
Denitch, Bogdan. 1980. „Yugoslavia: the practical critique of ideological Marxi­sm.“ In Anthropology: Ancestors and Heirs, ed. Stanley Diamond, 431–454. Berlin: Walter de Gruyter.
Dushi, Arbnora. 2014. “Talking to Ourselves: Albanian Folklore Studies in Koso­vo and the Challenges They Face Today.” Ethnologia Balkanica 17: 163–176.
Đukić, Danijela, Ana Popović & Vesna Vučinić Nešković. 2014. “Ethnology in Montenegro: an Overview from 1990 to the Present.” Ethnologia Balkani­ca 17: 199–208.
Gorunović, Gordana. 2007. Srpska etnologija i marksizam: naučno delo Špire Kulišića. Beograd: Srpski genealoški centar.
Gorunović, Gordana. 2008. “On a Not So Well Tempered Marxism. Ideological Criticism, Historical Reconstructions, and a Late Return to Ethnogenesis in the Work of Špiro Kulišić.” In Studying Peoples in the People’s Democracies II, eds. Vintila Mihailescu, Ilia Iliev & Slobodan Naumović, 307–335. Ber­ lin: LIT Verlag.
Halili, Rigels. 2017. „Albanian folkloristics and ethnography (Albania and Ko­sovo 1945–1991).“ Ethnologie Francaise 66 (2): 203–212.
Halpern, Joel & Eugene Hammel. 1969. „Observations on the Intelectual History of Ethnology and other Social Sciences in Yugoslavia.“ Comparative Studies in Society and History 11: 17–26.
Kovačević, Ivan. 2006. Tradicija modernog: prilozi istoriji savremene antropo­logije. Beograd: Srpski genealoški centar.
Kovačević, Ivan. 2010. Antropologija između scijentizma i disolucije. Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozof­ skog fakulteta.
Kovačević, Ivan. 2015. Istorija srpske etnologije I–II. Beograd: Srpski genealoš­ki centar.
Kurtović, Larisa. 2013. „Catalouging Tradition in a Socialist Republic: Etnology in Bosnia­-Herzegovina 1945–1990.“ In The Anthropological Field on the Mar­gins of Europe 1945–1991, eds. Aleksandar Bošković & Chris Hahn, 305–340. Vienna–Berlin: LIT Verlag.
Kurtović, Larisa. 2014. „Conundrums of Ethnological and Anthropological Re­search in Bosnia­-Herzegovina.“ Ethnologia Balkanica 17: 45–54.
Lukić­-Krstanović, Miroslava. 2012. „Ethnology of Socialism: New and Old Paradi­gms of Institute of Ethnography SASA.“ Ethnologia Slovaca et Slavica 35: 7–20.
Milenković, Miloš. 2010. Ka politici srpske antropologije za XXI vek. Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozof­skog fakulteta.
Milenković, Miloš. 2016. Povratak nasleđu: ogled iz primenjene humanistike. Be­ograd: Filozofski fakultet – Odeljenje za etnologiju i antropologiju – Centar za antropologiju javnih i praktičnih politika.
Naumović, Slobodan. 1998. „Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology.“ Ethnologia Balka­nica 2: 101–120.
Naumović, Slobodan. 2002. „The Ethnology of Transformation as Transformed Ethnology: The Serbian Case.“ Ethnologia Balkanica 6: 7–37.
Naumović, Slobodan. 2005. „Nacionalizacija nacionalne nauke? Politika etno­logije/antropologije u Srbiji i Hrvatskoj tokom prve polovine devedesetih godina dvadesetog veka.“ In Problemi kulturnog identiteta stanovništva sa­ vremene Srbije, ed. Senka Kovač, 17–60. Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Naumović, Slobodan. 2008. „Dangerous Liaisons and Never­Еnding Stories: The Politics of Serbian Ethnology and Anthropology in the Interesting Ti­mes of Yugoslav Socialism.“ In Studying Peoples in the People’s Democra­cies II, eds. Vintila Mihailescu, Ilia Iliev & Slobodan Naumović, 211–260. Berlin: LIT Verlag.
Pavković, Nikola, Dušan Bandić & Ivan Kovačević. 1988. “Aspirations and Dire­ctions of the Development of Ethnology in the Socialist Republic of Serbia (1945–1983).” Etnološki pregled 23–24: 5–16.
Prelić, Mladena. 2008. “Ethnographical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) in Search of the Lost Subject of Serbian Ethno­logy: From Ethnos to Ethnic Identity.” In Studying Peoples in the People’s Democracies II, eds. Vintila Mihailescu, Ilia Iliev & Slobodan Naumović, 261–284. Berlin: LIT Verlag.
Prica, Ines. 2001. Mala europska etnologija. Zagreb: Golden marketing.
Prica, Ines. 2004. „Na tlu trivijalnog: pismo iz tranzicije.“ Narodna umjetnost 41 (2): 141–157.
Prica, Ines. 2004a. „Nasljeđe jugoslavenskih etnologija i suvremeno istraživa­nje postsocijalizma.“ Traditiones 33 (1): 19–35.
Prica, Ines. 2004–2005. „Etnologija postocijalizma i prije ili: Dvanaest godina nakon ’Etnologije socijalizma i poslije’.“ Etnološka tribina 27–28/34–35: 9–22.
Prica, Ines. 2005. „Autori, zastupnici, presuditelji – hrvatska etnologija u parale­lizmima postsocijalističkog konteksta.“ In Etnologija i antropologija: stanje i perspektive, ed. Ljiljana Gavrilović, 29–44. Beograd: Etnografski institut SANU.
Prica, Ines. 2007. „In Search of Post­Socialist Subject.“ Narodna umjetnost 44 (1): 163–186.
Prica, Ines. 2019. „Delivery of Ethnographic Material. The Work of Ethnologists in the Conditions of ‘Project Interdisciplinarity’.“ In Prospects for Anthropolo­gical Research in South­East Europe, eds. Marina Martinova & Ivana Bašić, 15–25. Moscow – Belgrade: N. N. Miklouho­-Maklay Institute of Ethnology and Anthropology RAS – Institute of Ethnography SASA.
Prošić­-Dvornić, Mirjana. 1990. “Etnos i strategija.“ Etno­antropološki proble­mi 7: 23–36.
Prošić­-Dvornić, Mirjana. 1996. „Reconstruction of Identity and the Role of Na­tional Ethnology: Dettached Observation or Active Participation.“ Narodna umjetnost 33 (2): 121–137.
Prošić­-Dvornić, Mirjana. 2008. „Serbian Village Culture: The Meeting Point of American Anthropology and Serbian Ethnology.“ In Studying Peoples in the People’s Democracies II, eds. Vintila Mihailescu, Ilia Iliev & Slobodan Nau­mović, 353–380. Berlin: LIT Verlag.
Radojičić, Dragana. 2019. „Ethnography and Ethnology in Yugoslavia between 1918 and 1941.“ Národopisný věstník 36 (1): 83–98.
Rihtman­-Auguštin, Dunja. 1992. „Etnologija socijalizma i poslije.“ Etnološka tribina 15: 81–89.
Rihtman­-Auguštin, Dunja. 2001. Etnologija i etnomit. Zagreb: Naklada Publica.
Rihtman­-Auguštin, Dunja. 2004. Ethnology, Myth and Politics. Anthropologizing Croatian Ethnology. Progress in European Ethnology Series, ed. Jasna Čapo Žmegač. Aldershot: Ashgate.
Rihtman­-Auguštin, Dunja & Aleksandra Muraj. 1998. „Prvih pedeset godina et­nološke misli u Institutu.“ Narodna umjetnost 35 (2): 103–124.
Risteski, Ljupčo & Rozita Dimova. 2013. „Between Folklore, Geography and Et­hno­-Nationalism: Ethnology in Macedonia during and after Socialism.“ In The Anthropological Field on the Margins of Europe 1945–1991, eds. Alek­sandar Bošković & Chris Hahn, 273–292. Vienna–Berlin: LIT Verlag.
Risteski, Ljupčo & Ilina Jakimovska. 2014. „Against All Odds: Auto­-Reflexive Re­constructions of the Development of Ethnology and Anthropology as Aca­demic Disciplines in the Republic of Macedonia (since 1990).“ Ethnologia Balkanica 17: 177–190.
Slavec, Ingrid. 1988. „Slovenian Ethnology between the Past and the Present.“ Etnološki pregled 23–24: 37–59.
Slavec Gradišnik, Ingrid. 2000. Etnologija na Slovenskem: med čermi narodopi­sja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC.
Slavec Gradišnik, Ingrid. 2013. „Disciplinary Continuities and Breaches: Conte­sted Issues in Slovenian Ethnology in the Socialist Era.“ In The Anthropolo­gical Field on the Margins of Europe 1945–1991, eds. Aleksandar Bošković & Chris Hahn, 191–222. Vienna–Berlin: LIT Verlag.
Vujačić, Lidija. 2005. „Etnologija i antropologija u Crnoj Gori – institucionalni i profesionalni okviri.“ In Etnologija i antropologija: stanje i perspektive, ed. Ljiljana Gavrilović, 45–54. Beograd: EI SANU.
Vujačić, Lidija. 2013. „’Croquis’ of Ethnology in Montenegro.“ In The Anthropo­logical Field on the Margins of Europe 1945–1991, eds. Aleksandar Bošković & Chris Hahn, 293–304. Vienna–Berlin: LIT Verlag.
Објављено
30.09.2022.
Како цитирати
RADOVIĆ, Srđan. Динамика и трансформације у малим дисциплинарним заједницама: неколико опажања о институционалним и парадигматским променама у етнологији/антропологији у постјугословенским земљама. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 2, p. 155-176, sep. 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1028>.
Датум приступа: 29 jan. 2023