Од „бриљантне студије” до „побуне против сопствене природе”: „Други пол” у америчким научним часописима 1950-их

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI2201223L УДК 39:141.72:050(734)”195” Оригинални научни рад

Сажетак
Други пол Симон де Бовоар се често наводи као једна од кључних књига које су утицале на обликовање америчких феминисткиња раног другог таласа. Овај рад анализира рецепцију у америчким научним/академским часописима, и тако попуњава празнину у истраживањима студија периодике које имају за циљ да дођу до бољег разумевања политичког и културног контекста у којем се неко дело објављује. У тексту се прво анализира амерички послератни контекст са фокусом на положају жена и њиховој улози у друштву, да би затим та анализа била у основи даљег истраживања рецепције Другог пола у америчким научним часописима. Текст указује на испреплетаност политичког контекста и одсуства критичке рефлексије међу првим критичарима/критичаркама Другог пола у односу на положај жена у Америци током 1950-их година. Узорак у анализи чине критике које су објављене током 1953. и 1954. године у пет научних часописа у којима се анализира језик, кључне теме, како их виде аутори и ауторке (да је књига пре свега француска; да њене анализе не могу да се примене на амерички контекст; да је књига упркос реклами ненаучна, да не даје решење и рецепт за промену којој ауторка тежи; и да, коначно, књига на проблематичан начин говори о мајчинству и положају удатих жена).

Кључне речи: Други пол, Бовоар, студије периодике, женско питање, научни часописи, послератна АмерикаReference

Altman, Meryl. 2020. Beauvoir in Time. Leiden, Boston: Brill.
Anderson, Karen. 2005. „The Great Depression and World War II.“ In A Companion to American Women’s History, ed. Nancy A. Hewitt, 366–381. Oxford: Blackwell Publishing.
Banner, Lois W. 1984. Women in Modern America: A Brief History. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Cobble, Dorothy Sue, Linda Gordon & Astrid Henry. 2014. Feminism Unfinished: A Short, Surprising History of American Women’s Movemens. New York and London: Liveright Publishing Corporation.
Coffin, Judith G. 2010. „Beauvoir, Kinsey, and Mid-century Sex.“ French Politics, Culture and Society 28 (2): 18–37. DOI: 10.3167/fpcs.2010.280203.
de Beauvoir, Simone [1952/1953]1956. The Second Sex. Ed. and translated H. M. Parshley. London: John Cape.
de Beauvoir, Simone. [1975]2008. „The Second Sex and American Feminism.“ Les Tempes Modernes 1 (647–648): 413–420. DOI: 10.3917/ltm.647.0413
Englund, Sheryl A. 1994. „A Dignified Success: Knopf’s Translation and Promotion of The Second Sex.“ Publishing Research Quarterly 10: 5–18.
Friedan, Betty. [1963]1977. The Feminine Mistique. New York: Dell.
Friedan, Betty. [1976]1998. ‘It Changed My Life’: Writings on the Women’s Movement. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Fridan, Beti. 2010. „Problem koji nema ime.“ Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture 14: 215–233. https://generojournal.org/downloads/genero-14-2010-pp-215-233.pdf
Germain, Rosie. 2013. „Reading The Second Sex in 1950s America.“ The Historical Journal 56 (4): 1041–1062. DOI: 10.1017/S0018246X1300006X.
Kessler Harris, Alice. 1982. Out to Work: A History of Wage-earning in the United States. New York: Oxford University Press.
Latham, Sean & Robert Scholes. 2006. „The Rise of Periodical Studies.“ PMLA 121 (2): 517–531. DOI: 10.1632/003081206X129693.
Lončarević, Katarina. 2011. „Liberalni feminizam u 20. veku.“ U Uvod u rodne teorije, ur. Ivana Milojević & Slobodanka Markov, 127–137. Novi Sad: Mediterran Publishing.
Lončarević, Katarina. 2021. „Drugi pol u američkim popularnim časopisima 1950-ih.“ Etnoantropološki problemi 16 (4): 1123–1147. DOI: 10.21301/eap.v16i4.6.
Meyerowitz, Joanne. 1993. „Beyond the Feminine Mistique: A Reassesment of Postwar Mass Culture.“ The Journal of American History 79 (4): 1455–1482. DOI: 10.2307/2080212.
Meyerowitz, Joanne. 1994. „Introduction: Women and Gender in Postwar America, 1945–1960.“ In Not June Cleaver: Women and Gender in Postwar America, 1945–1960, ed. Joanne Meyerowitz, 1–16. Philadelphia: Temple University Press.
Meyerowitz, Joanne. 2005. „Rewriting Postwar Women’s History.“ In A Companion to American Women’s History, ed. Nancy A. Hewitt, 382–396. Oxford: Blackwell Publishing.
Moi, Toril. 2002. „While We Wait: The English Translation of The Second Sex.“ Signs: Journal of Women in Culture and Society 27 (4): 1005–1035. DOI: 10.1086/339635.
Simons, Margaret A. 1983. „The Silencing of Simone de Beauvoir: Guess What’s Missing from The Second Sex.“ Women’s Studies International Forum 6 (5): 559–564. DOI: 10.1016/0277-5395(83)90081-X
Stone, Alison. 2017. „Beauvoir and the Ambiguities of Motherhood.“ In A Companion to Simone de Beauvoir, eds. Laura Hengehold & Nancy Bauer, 122–133. Oxford: Wiley, Blackwell.

Sources:
Farnham, Marynia F. 1954. „The Second Sex by Simone de Beauvoir and H. M. Parshley.“ The Annals of the American Academy of Political and Social Science 291: 178.
Jones Jr., Howard W. 1954. „The Second Sex by Simone de Beauvoir and H. M. Parshley.“ The Quarterly Review of Biology 29 (4): 420–421.
Mangus, Arthur R. 1953. „The Second Sex.“ Marriage and Family Living 15 (3): 276–277.
Mead, Margaret. 1953. „A SR Takes Aim at The Second Sex: 5. Anthropologist.“ The Saturday Review February 21: 30–31.
Redfield, Margaret Park. 1947. „Chinese Family and Society by Olga Lang.“ American Journal of Sociology 52 (5): 464–466.
Redfield, Margaret Park. 1953. „The Second Sex by Simone de Beauvoir and H. M. Parshley.“ American Journal of Sociology 59 (3): 269–271.
Redfield, Margaret Park. 1957. „Rituals of Kinship Among the Nyakyusa by Monica Wilson.“ American Journal of Sociology 63 (3): 342–343.
Stone, Abraham. 1953. „A New History of Women, with a Special Reference to Their Oppression by Men: The Second Sex by Simone de Beauvoir and H. M. Parshley.“ Scientific American 188 (4): 105–107.
Објављено
30.05.2022.
Како цитирати
LONČAREVIĆ, Katarina; SIMENDIĆ, Marko. Од „бриљантне студије” до „побуне против сопствене природе”: „Други пол” у америчким научним часописима 1950-их. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 70, n. 1, p. 223–247, may 2022. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1014>.
Датум приступа: 28 jan. 2023
Секција
Varia