Миграције Пољака у Словачку после Другог светског рата

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1903649L УДК 314.742(=162.1)(437.6)"1945/…" Оригинални научни рад

  • Michał Lubicz Miszewski Војни универзитет земљаних снага генерала Тадеуша Кошћушка, Вроцлав
    mlubicz2@wp.pl

Сажетак

У раду се разматрају миграције Пољака у Словачку у периоду после Другог светског рата – у време постојања Чехословачке, као и након Плишане револуције, која је довела до стварања независне Словачке 1. јануара 1993. године. Словачка није била уобичајени смер кретања пољске емиграције. Пољаци у Словачкој представљају проређену и високо дисперзовану популацију. Резултати Пописа из 2011. године показују да се само 3,084 људи изјаснило да је пољске националности. Одлука о пресељењу у Словачку често произилази из чињенице да је тамо пронађен супружник словачке националности. Резултат тога је да су потомци пољских грађана, који су се преселили у Словачку, одгајани у бикултурним пољско-словачким породицама.
Кључне речи: пољска имиграција, Пољаци у иностранству, Словачка, мешовити бракови

Reference

Bauer, Otto. 1912. „Die Bedingungen der Nationalen Assimilation.“ Der Kampf V: 246–263.
Chodubski, Andrzej. 1998. „O tożsamości polonijnej.” In Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne, ed. Andrzej Chodubski, 9–24. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Dzwonkowski, Roman, Oleg Gorbaniuk & Julia Gorbaniuk. 2002. Świadomość narodowa młodzieży polskiego pochodzenia z byłego ZSRR studiującej w Polsce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Gniazdowski, Mateusz. 2010. „Polscy uchodźcy na pograniczu słowackowęgierskim.” Monitor Polonijny 7–8: 38–39.
Jasiński, Zenon. 1992. „Polska diaspora w Czecho-Słowacji”. In Polonia w Europie, ed. Barbara Szydłowska-Ceglowa. Poznań: Polska Akademia Nauk.
Jasiński, Zenon. 2001a. „Polska diaspora w Czechach i na Słowacji.” In Polska diaspora, ed. Adam Walaszek, 265–274. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Jasiński, Zenon. 2001b. „Tradycje oświatowe Polaków w Republice Słowackiej.“ In Oświata etniczna w Europie Środkowej, ed. Zenon Jasiński & Tadeusz Lewowicki, 153–165. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Kubiak, Hieronim. 1976. „Proces przystosowania społecznego emigrantów polskich do warunków kulturowych krajów osiedlenia. Podstawowe założenia i konstrukcje teoretyczne.” In Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, ed. Hieronim Kubiak & Andrzej Pilch, 60–73. Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kubiak, Hieronim. 2005. „Asymilacja.” In Encyklopedia socjologii. Suplement, 29–36. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Kubiak, Hieronim. 2005. „Polacy na obczyźnie.” In Encyklopedia socjologii. Suplement, 202–210. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Lesińska, Magdalena. 2018. „Wykład 19. Diaspory.” In 25 wykładów o migracjach, ed. Magdalena Lesińska & Marek Okólski, 308–317. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Lubicz Miszewski, Michał. 2012. Polonia na Słowacji. Położenie. Kultura.
Tożsamość. Studium socjologiczne. Wrocław: Deltapress.
Nowicka, Ewa. 2000. Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
Obyvateľstvo SR. Obyvateľstvo SR podľa národnosti – sčítanie 2011, 2001, 1991.
https://cloud5.edupage.org/cloud/Narodnostne_zlozenie_obyvatelstva__SR
1.pdf?z%3ATKjFRVwfuvqA%2B5%2BMkpP12OsLDTBZKfQM9NR8A
FGUrHHoD%2FuscGWbXn5de1btUiI (Accessed January 21, 2019).
Siuda, Piotr. 2008. „Wirtualna komunikacja z własnym narodem, czyli rola Internetu w podtrzymywaniu tożsamości narodowej emigrantów.” In Komunikacja
społeczna w świecie wirtualnym, ed. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, 125–140. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
SODB. 2001. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001, Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti, http://sodb.infostat.sk/scitanie/sk/2001/format.htm
SODB. 2011. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Tab. 7 Obyvateľstvo trvalo bývajúce v okresoch SR podľa národnosti.
https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/83a1a7da-7d74-4cd4-935a-
71cfaa888931/Tab_7_Obyvatelstvo_trvalo_byvajuce_v_okresoch_SR_pod
la_narodnosti_SODB_2011.pdf?MOD=AJPERES&CVID=knLI1xO&CVI
D=knLI1xO&CVID=knLI1xO (Accessed January 21, 2019).
UPSVAR 2019. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – Zamestnávanie cudzincov na území Slovenskej republiky.
http://www.upsvar.sk/statistiky/zamestnavanie-cudzincovstatistiky. html?page_id=10803 (Accessed January 21, 2019).
Wasilewski, Leon. 1928. Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu. Warszawa – Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie.
Wojcieszyńska, Małgorzata. 2011. „Polskie małżeństwa na Słowacji.” Monitor Polonijny 9: 12–14.
Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
LUBICZ MISZEWSKI, Michał. Миграције Пољака у Словачку после Другог светског рата. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 649–660, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/846>.
Датум приступа: 01 june 2020
Секција
Тема броја