Културолошки аспекти политика земаља Европске уније према имигрантима: изазов актуелне мигрантске кризе

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1703611P УДК 314.72:316.75(4-672EU) Претходно саопштење

Сажетак

Кроз историју човечанства, као резултат миграција, различите културе долазиле су у
контакт и утицале једна на другу, са различитим исходима. У последње време, као
последица све чешћих оружаних сукоба у свету, значајно се повећао прилив
миграната у Европу. Чак и земље Европске уније које су традиционално сматране
емигрантским, као што је то, на пример, случај са Италијом, постају имигрантске.
Новонастала ситуација утицала је на промену ставова многих влада земаља у које су
мигранти пристигли, па док неке још увек дају предност мултикултурализму, све је
већи број оних који не деле такво мишљење. Циљ рада је анализа културолошких
аспеката политика земаља Европске уније према имигрантима насталих као последица
актуелне мигрантске кризе.Кључне речи: имиграција, мултикултурализам, асимилација, међукултурно
комуницирање, Европска унија.

Reference

Aksoj, Asu. 2008. „Izazov migranata za novo vidjenje Evrope“. U Transkulturna
Evropa, prir. Urlike Hana Majnhov i Ana Triandafilidu, 249–273. Beograd:
Clio.
Berk, Piter. 2010. Osnovi kulturne istorije, Beograd: Clio.
Castles S. and Miller, M.J. 2009. The Age of Migration: International Population
Movements in the Modern World (4th edition). Basingstoke: Palgrave
MacMillan.
Dragićević Šešić, M., Stojković, B. 2011. Kultura, menadžment, animacija,
marketing, Beograd: Clio.
ЕU i izbjeglička kriza, srpanj 2016 (pristupljeno 14. marta 2017.).
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/hr/
European Union.2017. About the EU. (pristupljeno 03.marta 2017.)
http://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
Gidens, Entoni. 2007. Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet.
Global Migrations Trends Factsheet 2015, IOM April 2016 (pristupljeno 12. marta
2017.)
https://publications.iom.int/system/files/global_migration_trends_2015_fac
tsheet.pdf last updated February 2017.
Hejvud, Endru. 2004. Politika, Beograd: Clio.
Huysmans, Ј. 2006, The Politics of Insecurity, Fear, migration and asylum in the
EU. London, New York: Routledge
Kin, Džon.1995. Mediji i demokratija. Beograd: Clio
Molar, Кlod. 2000. Kulturni inženjering. Beograd: Clio
Samovar, Larry A., Porter, Richard E., McDaniel, Edwin R and Sexton Roy,
Carolyn. 2015. Intercultural Communication: A reader, 14th edition. Boston:
Cengage Learning
Semprini, Andrea. 1999. Multikulturalizam. Beograd: Clio
Stojković, Branimir. 1999. „Pogovor. Balkan i planetarna kultura.“ U
Multikulturalizam, ur. Andrea Semprini, 147-159. Beograd: Clio
Tabs, Stjuart. 2013. Komunikacija, principi i konteksti, Beograd: Clio
Treaty on European Union. 1992. Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Communities. (pristupljeno 04 marta 2017.)
https://europa.eu/european-union/sites/ europaeu/ files/ docs/body/
treaty_on_european _union_en.pdf
World Migrations Report 2015, Migrants and Cities: New Partnership to Manage
Mobility, IOM, Geneva (pristupljeno 23. marta 2017.)
http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf

Примљено / Received: 21. 03. 2017.
Прихваћено / Accepted: 06. 11. 2017.
Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
PRNJAT (SERBIA), Dejana. Културолошки аспекти политика земаља Европске уније према имигрантима: изазов актуелне мигрантске кризе. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 611-618, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/210>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Тема броја