Kakampoura, R. (2023). Manolis Varvounis & Georgios Kouzas, Eisagogi stin Astiki Laographia, Theoritikes Prossegisis, Methodologia, Thematikes [An Introduction to Urban Folklore. Theoretical Approaches-Methodology-Themes]. Гласник Етнографског института САНУ, 71(2), 301–304. Preuzeto od https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1074