KAKAMPOURA, Rea. Manolis Varvounis & Georgios Kouzas, Eisagogi stin Astiki Laographia, Theoritikes Prossegisis, Methodologia, Thematikes [An Introduction to Urban Folklore. Theoretical Approaches-Methodology-Themes]. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 71, n. 2, p. 301–304, sep. 2023. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/1074>.
Датум приступа: 29 feb. 2024