Orlov Vilimonović, L. 2021 Sep 24. Читање и интерпретација родних стереотипа у Византији 12. века: Жене и моћ у Хроници Јована Зонаре. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 69:2