(Serbia), V. 2015 Dec 20. Теоријске основе истраживања улоге српског национализма у пoлитичкoм дeлoвaњy нaциoнaлниx инcтитyциja oд l990-2000. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 51: