(Serbia), V. 2018 Oct 20. Први број часописа Центра за етнолошка и антрополошка истраживања – Антропологија. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 55:2