(Serbia), V. 2027 May 20. Predanje i/ili tradicija u novijoj bogoslužbenoj muzici Srpske crkve?. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2