(Serbia), J. 2018 May 27. Свакодневно одевање Горанки у Београду – између традицијских и савремених културних пракси. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2