(Serbia), Aleksandar. " Nemci ponovo u Gakovu: susreti, saradnja i pomirenje nekadašnjeg i sadašnjeg lokalnog stanovništva" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 63 Број 2 (27 May 2018)