(Serbia), Aleksandar. " Nemci ponovo u Gakovu: susreti, saradnja i pomirenje nekadašnjeg i sadašnjeg lokalnog stanovništva." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 63.2 (2015): 283-301. Web. 27 May. 2022