(Serbia), A. 2018 May 27. Nemci ponovo u Gakovu: susreti, saradnja i pomirenje nekadašnjeg i sadašnjeg lokalnog stanovništva. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 63:2