Safari, S. 2024 May 31. Jезик, концептуализација и културолошка лингвистика. Улога културе у формирању когнитивних шема у језицима. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 72:1