Kakampoura, Rea. " Manolis Varvounis & Georgios Kouzas, Eisagogi stin Astiki Laographia, Theoritikes Prossegisis, Methodologia, Thematikes [An Introduction to Urban Folklore. Theoretical Approaches-Methodology-Themes]" Гласник Етнографског института САНУ [Online], Издање 71 Број 2 (30 September 2023)