Kakampoura, Rea. " Manolis Varvounis & Georgios Kouzas, Eisagogi stin Astiki Laographia, Theoritikes Prossegisis, Methodologia, Thematikes [An Introduction to Urban Folklore. Theoretical Approaches-Methodology-Themes]." Гласник Етнографског института САНУ [Online], 71.2 (2023): 301–304. Web. 1 Mar. 2024