Kakampoura, R. 2023 Sep 30. Manolis Varvounis & Georgios Kouzas, Eisagogi stin Astiki Laographia, Theoritikes Prossegisis, Methodologia, Thematikes [An Introduction to Urban Folklore. Theoretical Approaches-Methodology-Themes]. Гласник Етнографског института САНУ. [Online] 71:2