Словаци у чешким земљама после 1945. године – између државотворне нације, мањине и асимилације

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1903631S УДК 314.742(=162.4)(437.3)"1945/…" Прегледни чланак

Сажетак

У раду се разматрају миграције Словака у чешке земље у периоду од 1945. године до данашњих дана. Рад је усмерен на миграционе таласе у послератним деценијама, а према резултатима пописа становништва; он такође описује број и територијалну заступљеност Словака у Чешкој, њихову социјалну, демографску и образовну структуру, као и активности и промене правног статуса после поделе Чехословачке 1993. године. Словаци у чешким земљама не представљају аутохтоно становништво, али су се овде доселили давно пре формирања прве Чехословачке Републике 1918. године. Њихова миграција је била углавном социјално и економски мотивисана. Од почетка деведесетих година XX века долази до квалитативних промена у карактеру миграција, када социјалне разлоге почињу учестало да замењују породични. Након поделе Чехословачке, такође се појављују и политички мотиви. У периоду од 1945. до 1992. године Словаци су у чешким земљама били припадници друге државотворне нације у Чехословачкој Републици. Након формирања Републике Чешке 1. јануара 1993. године, дошло је до промене њиховог правног статуса и они су постали најбројнија мањина, која је почела да гради нови идентитет. Захваљујући активностима словачке интелигенције, која је радила на изградњи националног идентитета, Словаци у Републици Чешкој почели су да прихватају предности свог статуса етничке мањине у демократском друштву, које им омогућава законске гаранције за национални развој.
Кључне речи: Словаци, миграције, чешке земље, национална мањина

Reference

Bobková, Marianna. 2016. Vybrané aspekty úspešnosti náborových akcií zamestnancov pre Východoslovenské železiarne.
http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/2/studie-aclanky/vybrane-aspekty
-uspesnosti-naborovych-akcii-zamestnancov-prevychodoslovenske-zeleziarne/ (Accessed March 11, 2019).
Český statistický úřad / Czech Statistical Office. 2011.
https://www.czso.cz/csu/czso/narodnostni-struktura-obyvatel-2011-aqkd3cosup (Accessed February 10, 2019).
Horváth, Pavel. 1938. “Slováci v Českých zemích.ˮ Statistický obzor 5–6: 223–226.
Jakešová, Eva. 1984. “Niektoré otázky mobility Slovákov po vzniku ČSR.ˮ Slováci v zahraničí 10. Martin: Matica slovenská.
Konečný, Zdeněk & František Mainuš. 1969. “Slováci na pracích v Německu a protektorátě za druhé světové války.ˮ Historický časopis 17(4): 565–590.
Kováč, Dušan. 1989. “Slovenskí študenti a Praha.ˮ Společenské vědy ve škole 46: 187–188.
Kováč, Dušan. 1990. Kolejáci, Slovenskí študenti v Štefánikovej koleji v Prahe. Bratislava:Smena.
Kovář, Jiří & Radim Prokop. 1991. “Slovenské obyvatelstvo v Ostravské průmyslové oblasti.ˮ In Ostrava. Příspěvek k dějinám a výstavbě Ostravy a Ostravska. Ostrava: Sfinga.
Machonin Pavel et al. 1969. Československá společnost. Sociologická analýza sociální stratifikace. Bratislava: Epocha.
Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. 1984. Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. Praha.
Měchýř, Jan. 1991. Slovensko v Československu. Slovensko-české vztahy. Dokumenty, názory, komentáře. Praha: Práce.
Národnostní struktura obyvatel. 2014. Národnostní struktura obyvatel. Český statistický úřad. https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-
14.pdf (Accessed February 2, 2019).
Nosková, Helena. 2014. Pražské ozvěny. Minulost a současnost Slováků v českých zemích. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
Petráš, René. 2007. Menšiny v komunistickém Československu. Právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948–1970. Praha: Eurolex Bohemia.
Prokop, Radim, Oľga Šrajerová, Karel Sommer & Emil Gímeš. 1998. Slováci v České republice po roce 1945. Opava: Slezský ústav SZM.
Rychlík, Jan. 1990. “K postavení slovenského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1938–1945.ˮ Český časopis historický 88: 683–704.
Rychlík, Jan & Magda Rychlíková. 1988. “Stěhování slovenského obyvatelstva do českých zemí do r. 1945 (právní aspekty a jejich vliv na integraci a asimilaci).
Zpravodaj KSVIEF 3, Slováci v českých zemích po r. 1945. 47–48.
Rychlíková, Magdaléna. 2011. Slováci v Praze. Vliv velkoměsta na jejich integraci do českého prostředí. Stručný společensko-kulturní a politický přehled. Praha: Etnologický ústav AV ČR.
Sokolová, Gabriela, Šárka Hernová & Oľga Šrajerová. 1997. Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy. Opava: Slezský ústav SZM.
Srb, Vladimír. 1998. Tisíc let obyvatelstva českých zemí. Praha.
Svetoň, Ján. 1969. Vývoj obyvateľstva na Slovensku. Bratislava: Epocha.
Šrajerová, Oľga. 1994. “Odchádzka Slovákov za prácou na Ostravsko po druhej svetovej vojne.ˮ Slezský sborník 92 (2): 238–242.
Šrajerová, Oľga. 1995. “K migračnému pohybu a územnému rozmiestneniu Slovákov v českých krajinách po roku 1945.ˮ Slezský sborník 93 (4): 306–332.
Šrajerová, Oľga. 1996. “Národnostné školstvo na Tešínsku z výsledkov sociologického výskumu v r. 1994.ˮ Slezský sborník 94 (1): 142–157.
Šrajerová, Oľga.1997. “Slováci v českých krajinách do roku 1945. Slezský sborník 95 (1): 167–178.
Šrajerová, Oľga. 1998. “Kultúrna sebarealizácia Slovákov v českých krajinách po roku 1945.ˮ Slezský sborník 96 (1): 171–180.
Šrajerová, Oľga. 1999a. “Sociálna štruktúra a národné vedomie národnostných menšín.ˮ In Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě, sborník z mezinárodní vědecké konference, 52–61. Opava: Slezský ústav Slezského zemského muzea.
Šrajerová, Oľga. 1999b. “Utváranie slovenskej národnostnej menšiny.ˮ In Quo vadis, slovenská menšina?, Vranovský, Pavel, Peter Lipták, Radim Prokop & Oľga Šrajerová, 6–13. Praha: FORPEX.
Šrajerová, Oľga. 2002. “Školská problematika v sociologických výskumoch Slezského ústavu SZM 1967-2000. Otázky menšinového školstva.ˮ Slezský sborník 100 (3): 217–229.
Šrajerová, Oľga. 2005. “Charakteristika slovenskej národnostnej menšiny v ČR z hľadiska jej profesijnej skladby.ˮ In Subkultúry v meste. Etnologické štúdie socioprofesijných skupín, ed. Katarína Koštialová, 154–157. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Šrajerová, Oľga. 2009. “Slovenská menšina v ČR.ˮ In Menšiny a právo v ČR, eds. Petráš, René, Helena Petruv Scheu & Harald Christian, 189–198. Praha: Auditorium.
V bratskej dôvere. 1994. V bratskej dôvere. 25 rokov českej a slovenskej kultúry v Prahe v rokoch 1969–1993. Praha: Klub slovenskej kultúry.
Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2017.
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/dokumentyrady/zprava_2017_tiskarna_def.pdf (Accessed February 3, 2019).
Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
ŠRAJEROVÁ, Oľga. Словаци у чешким земљама после 1945. године – између државотворне нације, мањине и асимилације. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 631–648, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/845>.
Датум приступа: 01 june 2020
Секција
Тема броја