Студије избеглиштва или студије принудних миграција: теоријско-методолошки осврт и разматрање мултидисциплинарности у примени друштвених и хуманистичких наука

ДОИ: https://doi.org/10.2298/GEI1903589J УДК 314.7 Прегледни рад

Сажетак

Рад има за циљ да представи домаћој публици обједињени поглед на мултидисциплинарно поље истраживања познато као „студије избеглиштва“ (refugee studies) или „студије присилних/принудних миграција“ (forced migration studies), које је формално основано почетком 80-их година прошлог века. Показаћу да је научни проблем концептуалног разликовања „избеглиштва“ и „принудних миграција“ уткан у историју поља истраживања, али и у друштвено-политички контекст. Академско мултидисциплинарно поље о којем је реч није настало у теоријском вакууму, већ у спрези са међународним и хуманитарним поретком заштите избеглица. С тим у вези, мултидисциплинарост представља једну од стратегија за употребљивост научних увида у креирању или промени практичних политика. Студије избеглиштва, односно принудних миграција, утицале су на промене политика хуманитарних организација, али и обрнуто – појмовни апарат одређених организација и начин на који се управља миграцијама утицали су на научно промишљање феномена избеглиштва и принудних миграција.
Кључне речи: избеглиштво, принудне миграције, мултидисциплинарност, практичне
политике

Reference

Apostolova, Raia. 2016. “The Real Appearance of the Economic/Political Binary: Claiming Asylum in Bulgaria.” Intersections. East European Journal of Society and Politics 2 (4): 33–50.
Arent, Hana. 2009. „Mi, izbeglice.“ Prev. Kostić, Aleksandra. U Studije o izbeglištvu 2, prir. Ivan Milenković & Predrag Šarčević, 11–27. Beograd: Grupa 484.
Black, Richard. 2001. “Fifty Years of Refugee Studies: From Theory to Policy.” International Migration Review 35 (1): 57–78.
Castles, Stephen, Heaven Crawley & Sean Loughna. 2003. States of Conflict: Causes and Patterns of Forced Migration to the EU and Polcy Responses. IPPR.
Chatty, Dawn. 2014. “Anthropology and Forced Migration.” In The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, eds. Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long & Nando Sigona, 74–85. Oxford: Oxford Handbooks.
Chimni, Bhupinder S. 2009. “The birth of a ‘discipline’: From refugee to forced migration studies.” Journal of Refugee Studies 22 (1): 11–29.
Colson, Elizabeth. 2003. “Forced Migration and the Anthropological Response.” Journal of Refugee Studies 16 (1): 1–18.
Comaroff, John. 2010. “The End of Anthropology, Again: On the Future of an In/Discipline.” American Anthropologist 112 (4): 524–538.
Eastmond, Marita. 2007. “Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research.” Journal of Refugee Studies 20 (2): 248–264.
Freedman, Jane. 2007. Gendering the International Asylum and Refugee Debate. London: Palgrave Macmillan.
Glasman, Joël. 2017. “Seeing Like a Refugee Agency: A Short History of UNHCR Classifications in Central Africa (1961–2015).” Journal of Refugee Studies 30 (2): 337–362.
Gotal, Mihovil. 2013. „Epistemologija interdisciplinarnosti.“ Diskrepancija: studentski časopis za društveno-humanističke teme 12 (18): 66–79.
Harrell-Bond, Barbara & Eftihia Voutira. 2007. “In Search of ‘Invisible’ Actors: Barriers to Access in Refugee Research.” Journal of Refugee Studies 20 (2): 281–298.
Hathaway, James C. 2007. “Forced Migration Studies: Could We Agree Just to ‘Date’?” Journal of Refugee Studies 20 (3): 349–369.
Ignjatović, Suzana. 2015. „‘Eshatološka’ rasprava o budućnosti antropologije. Koncept krize antropologije u zborniku ‘The End of Anthropology’.“ Etnoantropološki problemi 10 (1): 43–54.
Ivanović, Zorica. 2007. „Antropološka kritika teze o ‘braku kupovinom žena’ kao prilog promišljanju interdisciplinarnosti.“ Etnoantropološki problemi 2 (2): 157–220.
Ivanović, Zorica. 2008. „Pogled na savremene transformacije antropološke teorije i prakse.“ Antropologija 6: 88–116.
Korac, Maja. 2009. Remaking Home. Reconstructing Life, Place and Identity in Rome and Amsterdam. New York and Oxford: Berghahn Books.
Koser, Khalid. 2007. International Migration: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.
Kuhlman, Tom. 1991. “The Economic Integration of Refugees in Developing Countries: A Research Model.” Journal of Refugee Studies 4 (1): 1–20.
Kunz, Egon F. 1973. “The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement.” International Migration Review 7 (2): 125–146.
Kuti, Simona. 2014. „Izbjegličke studije i migrantski transnacionalizam: od ignoriranja do novih mogućnosti.“ Polemos 17 (1–2): 29–47.
Malki, Liza H. 2005. „Izbeglice i egzil: Od ‘Studija izbeglištva’ do nacionalnog poretka.“ Prev. Miletić, Slavica. U Studije o izbeglištvu, prir. Ivan Milenković, 19–78. Beograd: Grupa 484.
Malkki, Liisa H. 1995. Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology Among Hutu Refugees in Tanzania. Chicago: University of Chicago Press.
Mesić, Milan. 1994. „Izbjeglice i izbjegličke studije.“ Revija za socijalnu politiku 1 (2): 113–123.
Milenković, Miloš. 2009. „Unutardisciplinarni afiniteti postmoderne antropologije, deo I: posledice objedinjavanja etike, politike i metodologije u kritičkoj antropologiji 1960-ih.“ Etnoantropološki problemi 4 (3): 103–115.
Scheel, Stephan & Vicki Squire. 2014. “Forced Migrants as Illegal Migrants.” In The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, eds. Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long & Nando Sigona, 188–199. Oxford: Oxford Handbooks.
Shami, Seteney. 1996. “Transnationalism and Refugee studies: Rethinking Forced Migration and Identity in the Middle East.” Journal of Refugee Studies 9 (1): 3–26.
Stein, Barry N. 1981. “The Refugee Experience: Defining the Parameters of a Field of Study.” International Migration Review 15 (1–2): 320–330.
Stojić Mitrović, Marta. 2018. „Migracije kao predmet antropološkog istraživanja: konceptualizacije i politike.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 66 (3): 459–475.
Strathern, Marilyn. 2006. “A Community of Critics? Thoughts on New Knowledge.” Journal of the Royal Anthropological Institute 12 (1): 191–209.
Trifunović, Vesna. 2018. „Interdisciplinarna istraživanja – antropologija u saradnji sa drugim naukama.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU 66 (2): 239– 244.
Voutira, Eftihia & Giorgia Doná. 2007. “Refugee Research Methodologies: Consolidation and Transformation of a Field.” Journal of Refugee Studies 20 (2): 163–171.
Zetter, Roger & James Morrissey. 2014. “The Environment-Mobility Nexus: Reconceptualising the Links between Environmental Stress, Mobility, and Power.” In The Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, eds. Elena Fiddian-Qasmiyeh, Gil Loescher, Katy Long & Nando Sigona, 342–354. Oxford: Oxford Handbooks.
Zetter, Roger. 1988. “Refugees and Refugee Studies – A Label and an Agenda.” Journal of Refugee Studies 1 (1): 1–6.
Zetter, Roger. 1991. “Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity.” Journal of Refugee Studies 4 (1): 39–62.
Zetter, Roger. 2007. “More Labels, Fewer Refugees: Remaking the Refugee Label in an Era of Globalization.” Journal of Refugee Studies 20 (2): 172–192.
Објављено
30.01.2020.
Како цитирати
JOVANOVIĆ, Teodora. Студије избеглиштва или студије принудних миграција: теоријско-методолошки осврт и разматрање мултидисциплинарности у примени друштвених и хуманистичких наука. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 67, n. 3, p. 589–606, jan. 2020. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/843>.
Датум приступа: 04 july 2020
Секција
Тема броја