(Не)видљиви мигранти: миграције назарена у Северну Америку током комунизма у Југославији

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1703669D УДК 314.743:7.035.36(430)(7) Оригинални научни рад 669

Сажетак

Миграције верских мањина са простора југоисточне Европе у Северну Америку нису
биле у фокусу етнолошких, антрополошких, социолошких и историографских
истраживања. Током последњих деценија, главни акценат у миграцијским студијама
стављан је на радне и економске миграције, а само индиректно на религијски
идентитет емиграната. У овом раду разматра се миграција припадника верске мањине
назарена из Југославије у Северну Америку након Другог светског рата. Назарени су,
као пацифисти, одбијали да носе оружје, полажу заклетву или буду чланови
политичких организација. Придржавајући се доследно својих верских уверења,
долазили су у сукоб са властима. Од 1949. године, комунистичке власти су их
осуђивале на вишегодишње затворске казне, укључујући и затвор на Голом oтоку.
Тада почиње и илегална емиграција назарена у Северну Америку, која је трајала све
до 1965. године. Овај рад заснива се на теренском истраживању обављеном у
Сједињеним Америчким Државама у Охају (март–јун 2015) са припадницима
назаренске заједнице који су емигрирали из Југославије. Указујући на улогу религије у
процесу миграција, као и на трансформацију ове верске заједнице након неколико
деценија на простору Америке, у раду се анализирају усмени наративи о исељењу
назарена током комунизма, где се емиграција види као „стратегија опстанка“
заједнице.Кључне речи: миграције, религија, назарени, Југославија, Северна Америка.

Reference

Aleksov, Bojan. 1999. The Dynamics of Extinction: the Nazarene Religious
Community in Yugoslavia after 1945. Budapest: Central European
University (MA thesis).
Aleksov, Bojan. 2006. Religious Dissent between the Modern and the National –
Nazarenes in Hungary and Serbia 1850–1914. Wiesbaden: Harrassowitz
Verlag.
Aleksov, Bojan. 2009. “Religious Dissenters and Anarchists in turn of the Century
Hungary“, In Alexandre Christoyannopulos, Religious Anarchism: New
Perspectives. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Alexander, Stella. Church and State in Yugoslavia since 1945. Cambridge:
Cambridge University Press.
Bjelajac, Branko. 2012. “The Persecution of the Nazarenes in Yugoslavia 1918–
1941”, International Journal for Religious Freedom 5(2): 79–91.
Bjelajac, Branko. 2015. O verujućima u Hrista. O progonstvima nazarena 1918–
1941 u Jugoslaviji. Beograd: Centar 9.
Brock, Peter. 1972. Pacifism in Europe to 1914. New Jersey: Princeton University
Press.
Brock, Peter. 1980. “The Nonresistance of the Hungarian Nazarenes to 1914”,
Mennonite Quarterly Review 54(1): 53–63.
Dimitrijević, Vladimir. 1898. Zašto se u nas nazarenstvo širi i kako bi se moglo
sprečiti. Novi Sad.
Djurić-Milovanović, Aleksandra. 2010. “Conservative neo-Protestants: Romanian
Nazarenes in Serbia”, Religion in Eastern Europe, 30(3): 34–43.
Dumont, Wouter. 2003. “Immigrant religiosity in a pluri-ethnic and pluri-religious
metropolis: an initial impetus for a typology”, Journal of Contemporary
Religion 18(3): 369–384.
Đikanović, Vesna. 2012. Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensko
iskustvo 1918–1941. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
Đurić-Milovanović, Aleksandra. 2012. „Ako je došao silom, on ne ostaje“: narativi
o konverziji u neoprotestantskim zajednicama, Interkulturalnost 3: 160–
175.
Đurić-Milovanović, Aleksandra. Dvostruke manjine u Srbiji. O posebnostima u
religiji i etnicitetu Rumuna u Vojvodini. Beograd: Balkanološki institut
SANU.
Eotvos, Karoly. 1997. The Nazarenes. Fort Scott: Sekan Publications.
Hagan, Jacqueline & Ebaugh Helen Rose. 2003. “Calling upon the sacred: migrants
use of religion in the migration process”, International Migration Review
37(4): 1145–1162.
Hutchinson, Edward P. 1949. “ Immigration Policy since the World War I”, The
Annals of the American Academy of Political and Social Sciences 262:
15–21.
Lachenicht, Susane. 2007. Religious Refugees in Europe, Asia and North America
(6th–21st century). Hamburg: Lit Verlag.
Levitt, Peggy. 2003. You know, Abraham was Really the First Immigrant: Religion
and Transnational Migration, “International Migration Review” 37(3):
847–873.
Levitt, Peggy. 2007. God Needs no Passport. Immigrants and the Changing
American Religious Landscape. New York, London: New Press.
Măran, Mircea i Djurić-Milovanović, Aleksandra. 2015. “From Double to Triple
Minority: Romanian neo-Protestants from Serbian Banat in the United
States and Canada”, Transylvanian Review 14(3): 85–97.
Menjívar, Ceclia. 2003. “Religion and immigration in comparative perspective:
Catholic and Evangelical Salvadorans in San Francisco, Washington D.C.
and Phoenix”, Sociology of religion 64(1): 21–45.
Nenadov, Kathleen. 2006. Choosing to Suffer Affliction: The Untold Story of
Nazarene Persecution in Yugoslavia. K. R. Nenadov.
Pfeiffer, Joseph F. 2010. Between Remnant and Renewal: A Historical and
Comparative Study of the “Apostolic Christian Church” among the neo-
Anabaptist Renewal Movement in Europe and America. Elkhart: Thesis
Faculty of the Associated Mennonite Biblical Seminary.
Radić, Radmila. 2002. Država i verske zajednice 1945–1970. Beograd: Institut za
noviju istoriju Srbije.
Ruegger, Herman. 1985. Apostolic Christian Church History. Illinois: Eureka.
Slijepčević, Đoko. 1934. Nazareni u Srbiji do 1914. Beograd: Izdavačko i prometno
Jugoistok.
Stäubli, Carl. 1928. Nazarenes in Yugoslavia. Syracuse: Apostolic Christian
Publishing.
Sutter, Darrell. 1968. The Anabaptist Apostolic Christian Church of America.
Urbana-Champaign: Illinois University.
Terpstra, Nicholas. 2015. Religious Refugees in the Early Modern World: An
Alternative History of the Reformation. New York: Cambridge University
Press.
Van Ruymbeke, Bertrand. 2006. From New Babylon to Eden. The Huguenots and
Their Migration to Colonial South Carolina. Columbia: University of
South Carolina Press.
Vertovec, Steven. 2009. Transnationalism. Routledge: London, New York.
Yang, Fenggang & Ebaugh Helen Rose. 2001. “Religion and ethnicity among new
immigrants: the impact of majority/minority status in home and host
countries”, Journal for the Scientific Study of Religion, 40(3): 367–378.
Алексов, Бојан. 2010. Назарени међу Србима. Верска трвења у јужној
Угарској и Србији од 1850. до 1914. Београд: Завод за уџбенике.

Примљено / Received: 21. 03. 2017.
Прихваћено / Accepted: 06. 11. 2017.
Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
ĐURIĆ MILOVANOVIĆ (SERBIA), Aleksandra. (Не)видљиви мигранти: миграције назарена у Северну Америку током комунизма у Југославији. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 669-686, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/214>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Тема броја