‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1703653Z УДК 314.747(=162.4)(497.113) Оригинални научни рад 653

  • Sanja Zlatanović (Serbia) Етнографски институт САНУ
    sanja.zlatanovic@ei.sanu.ac.rs
  • Juraj Marušiak (Slovakia) Институт за политичке науке, Словачка академија наука, Братислава
    juraj.marusiak@savba.sk

Сажетак

Овај рад истражује актуелну миграцију припадника заједнице војвођанских Словака
из Србије за Словачку, са фокусом на њихова одређења припадности. Она представља
својеврстан пример феномена ‘повратне’ миграције – одређени број припадника
заједнице враћа се у земљу порекла предака након скоро три века проведених на
територији данашње Војводине. Миграција словачког становништва из Србије
започела је крајем 80-их и почетком 90-их година 20. века, али у последњих неколико
година она добија масовни карактер. Рад се заснива на теренским истраживањима
обављаним у Братислави 2015. и 2017. године.Кључне речи: миграција, ‘повратна’ миграција, војвођански Словаци, Србија,
Словачка.

Reference

Bednárik, Rudolf. 1964. Slováci v Juhoslávii. Materiály k ich hmotnej a duchovnej
kultúre. Bratislava: Slovenská akadémia vied, Národopisný ústav.
Benža, Mojmír, Slavkovský, Peter & Stoličná, Rastislava. 2006. Atlas tradičnej
kultúry slovenských menšín v stredneј a južnej Európe. Nadlak: Ivan
Krasko.
Benža, Mojmír (red.). 2011. Historický atlas evanjelickej cirkvi a. v. Liptovský
Mikuláš: Tranoscius.
Blagojević, Gordana. 2012. „Naivno slikarstvo kao priča o etnokulturnom identitetu
Slovaka u Srbiji: primer Kovačice.“ Zbornik matice srpske za društvene
nauke 139/2: 185–195.
Boccagni, Paolo. 2016. “From the multi-sited to the in-between: ethnography as a
way of delving into migrants’ transnational relationships.” International
Journal of Social Research Methodology 19/1: 1–16.
Botík, Jan. 2011. Dolnozemskí Slováci. Tri storočia vysťahovaleckých osudov,
spôsobu života a identity Slovákov v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a
Bulharsku. Nadlak: Ivan Krasko.
Brubaker, Rogers. 1995. “National minorities, nationalizing states, and external national
homelands in the new Europe.” Daedalus 124/2: 107–132.
Cassarino, Jean-Pierre. 2004. „Theorising return migration: the conceptual approach
to return migrants revisited.“ International Journal on Multicultural
Societies 6/2: 253–279.
Crnjanski, Katarina. 2007. “Slovaci u Vojvodini”. U Položaj nacionalnih manjina
u Srbiji, ur. Vojislav Stanovčić, 619-637. Beograd: Odeljenje društvenih
nauka SANU, knj. 30. Međuodeljenjski odbor za proučavanje nacionalnih
manjina i ljudskih prava.
Čapo Žmegač, Jasna. 2005. „Ethnically privileged migrants in their new
homeland.“ Journal of Refugee Studies 18/2: 199–215.
Čapo Žmegač, Jasna, Voss, Christian & Roth, Klaus (eds.). 2010. Co-ethnic migration
compared. Central and Eastern European contexts. München: Kubon &
Sagner Verlag.
Dudok, Miroslav. 2008. Zachránený jazyk. State o enklávnej a diasporálnej
slovenčine. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko.
Hannerz, Ulf. 2003. “Being there… and there… and there! Reflection of multi-sites
ethnography.” Ethnography 4/2: 201–216.
Kunuroglu, Filiz, Vijver, van de Fons & Yagmur, Kutlay. 2016. “Return migration.”
Online Readings in Psychology and Culture 8/2: 3–28.
Marcus, George E. 1995. “Ethnography in/on the world system: The emergence of
multi-sited ethnography.” Annual Review of Anthropology 24: 95–117.
Münz, Rainer & Ohliger, Rainer. 1997. „Deutsche Minderheiten in Ostmittel- und
Osteuropa, Aussiedler in Deutschland. Eine Analyse ethnisch privilegierter
Migration.“ Demographie aktuell 9. Humboldt-Universität zu Berlin.
Prelić, Mladena. 2008. (N)i ovde, (n)i tamo: etnički identitet Srba u Mađarskoj na
kraju XX veka. Beograd: Etnografski institut SANU, Posebna izdanja 64.
Prelič, Mladena & Zlatanovič, Sanja. 2016. “Interkulturnost i lokalnaya identichnost:
primer sela Belo-Blato (Voevodina, Serbiya).” In Evropa menshinstv
– menshinstva v Evrope: Etnokulturne, religiozne i yazkove gruppi,
eds. M. E. Kabickiy, M. Y. Marynova, 234–250. Moskva: Institut etnologii i
antropologii im. N. N. Mikluho-Maklaya, Rossisyskaya akademiya nauk.
Schiller Glick, Nina & Basch, Linda & Szanton Blanc, Cristina. 1995. “From immigrant
to transmigrant: Theorizing transnational migration.” Anthropological
Quarterly Vol. 68/1: 48–63.
Sirácky, Ján. 1980. Slováci vo svete 1. Martin: Matica Slovenská.
Sklabinská, Milina & Mosnáková, Katarína. 2013. Slováci v Srbsku: z aspektu
kultúry. Nový Sad: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Slavkovski, Peter. 2004. „Tradicionalna kultura slovačkih manjina u srednjoj i jugoistočnoj
Evropi.“ Glasnik Etnografskog instituta SANU LII: 139–145.
Sokolović, Dalibor, A. 2017. “Jezička lojalnost i etnojezička solidarnost pripadnika
slovačke jezičke zajednice u Vojvodini.” Južnoslovenski filolog LXXIII/1-2:
155–169.
Šimkovicová, Darina. 1995. Evanjelická a. v. cirkev a jej význam v národnom a
kultúrnom živote Slovákov v Juhoslávii. Martin: Maticа slovenska.
Tirova, Zuzana. 2012. „Dvojezičnost u životu vojvođanskih Slovaka.“ Slavistika
XVI: 252–255.
Werbner, Pnina. 2015. “The Boundaries of Diaspora: A Critical Response to Brubaker.”
In Diasporic Constructions of Home and Belonging, eds. F. Klager,
K. Stierstorfer, 35–51. Berlin: Walter de Gruyter.
Zlatanović, Sanja. 2015. “Metodološki i epistemološki izazovi istraživanja koetničkih
migracija na posleratnom terenu.” Glasnik Etnografskog instituta
SANU LXIII/3: 537–550.

Извори

Migračná politika Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2020, prijatá uznesením
vlády Slovenskej republiky č. 574 z 31. augusta 2011:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial
=20174
Недељник, Београд 14. 02. 2017.
http://www.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalnews/reporter-nedeljnika-natajnom-
zadatku-tri-meseca-u-slovackoj-fabrici-u-kojoj-se-gradani-srbijetretiraju-
kao-robovi
Подаци добијени у Канцеларији за Словаке у иностранству (Úrad pre Slovákov
žijúcich v zahraničí) у Братислави 2017.
Popis. 2012. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji.
Stanovništvo, Nacionalna pripadnost: podaci po opštinama i gradovima.
Beograd: Republički zavod za statistiku.

Примљено / Received: 21. 03. 2017.
Прихваћено / Accepted: 06. 11. 2017.
Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
ZLATANOVIĆ (SERBIA), Sanja; MARUŠIAK (SLOVAKIA), Juraj. ‘Повратна’ миграција војвођанских Словака и питање припадности. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 653-668, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/213>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Тема броја