'Право на права' у теорији грађанства изван суверености

DOI: https://doi.org/10.2298/GEI1703497V УДК 314.743:343.41 Оригинални научни рад

  • Jelena Vasiljević (Serbia) Институт за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду
    jelena_vasiljevic@yahoo.com

Сажетак

Грађанство и држављанство (мишљени као јединствен појмовни склоп – citizenship)
налазе се у изразито амбивалентном односу према појмовима (и вредностима)
укључења/искључења, права/обесправљености, заједништва и другости. Грађанство
као институција се историјски и појмовно развијало у симбиози с идејама једнакости,
слободе, заштите права и пуноправне припадности политичкој заједници. У том
погледу, његова еманципацијска и просветитељска заоставштина јесте неспорна. Уз
то, критика апстрактности људских права, посебно развијена код Хане Арент,
пружила је основу за додатна савремена тумачења по којима без стабилне политичке
заједнице и њене институције грађанства/држављанства нема ни оквира за заштиту
основних људских слобода и права. С друге стране, за грађанство/држављанство би се
могло тврдити да представља легализовану дискриминацију, будући да a priori
претпоставља као легитимну дистинкцију између грађана и не-грађана. Штавише,
мрежа националних режима држављанства која унапред одређује, у значајној мери,
животне шансе и судбине људи можда оправдано заслужује епитет „кључне полуге у
сегментарној архитектури система нација-држава“ (Brubaker). Овај парадокс
грађанства, његова истовремена еманципаторна и дискриминаторна улога, постаје
посебно изражен у сусрету с феноменима избеглиштва, ирегуларне имиграције и
апатридије. Овај рад проблематизује поменуте тензије и испитује могућности њиховог
превазилажења у оквиру тзв. грађанства изван суверености.Кључне речи: грађанство, држављанство, сувереност, ирегуларна миграција,
људска права.

Reference

Agamben, Đ. 2009. „Šta je logor?“. U Studije o izbeglištvu 2, prir. I. Milenković i
P. Šarčević, 65-71. Beograd: Grupa 484.
Arendt, H. 1951. The Origins of Totalitarianism. New York: Hartcourt, Brace &
Co.
Arendt, H. 1958. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.
Balibar, E. 2004. We, the people of Europe? Reflections on transnational
citizenship. Princeton University Press.
Bauböck, R. 2008. Stakeholder citizenship: An idea whose time has come?
Washington DC: Migration policy institute.
Beiner, R, ed. 1995. Theorizing Citizenship. Albany: State University of New York.
Benhabib, S. 1993. „Feminist theory and Hannah Arendt's concept of public space.“
History of the human sciences 6 (2): 97–114.
Brubaker, R. 2015. Grounds for Difference. Harvard University Press.
Burk. E. 2013 [1790]. Reflections on the Revolution in France. Stockton Wilson.
Carens, J. 1995. „Aliens and citizens: The case for open borders“. In Theorizing
Citizenship, ed. R. Beiner, 229–253. Albany: State University of New
York.
Closs Stephens, A. and V. Squire. 2012. „Politics through a web. Citizenship and
community unbound.“ Environment and Planning D, Society and Space 30
(3): 551–67.
Dedić, J., V. Jalušić i J. Zorn. 2003. The Erased. Organized Innocence and the
Politics of Exclusion. Ljubljana: Mirovni Inštitut.
Enginfisin.net. 2012. „How to write an act“. Pristupljeno 1. maja 2017.
http://www.enginfisin.net/acts/discussion/how-to-write-an-act/
Gelber, K. 2005. „High Court Review 2004: Limits on the Judicial Protection of
Rights.“ Australian Journal of Political Science 40 (2): 307-322.
Groebner, V. 2007. Who Are You? Identification, Deception and Surveillance in
Early Modern Europe. New York: Zone Books.
Groves, M. 2004. „Immigration Detention vs Imprisonment.“ Alternative Law
Journal 29 (5): 228–234.
Heater, D. 2004. A brief history of citizenship. New York University Press.
Held, D. 1991. „Between state and civil society: citizenship“. In Citizenship, ed. G.
Andrews, 19-25. London: Lawrence & Wishart.
Isin, E. 2002. Being Political: Genealogies of Citizenship. Minneapolis: University
of Minnesota Press.
Isin, E. 2009. „Citizenship in flux: The figure of the activist citizen.“ Subjectivity
29: 367–388.
Isin E. and G. Nielsen, eds. 2008. Acts of citizenship. New York: Zed Books.
Kesby, A. 2012. The Right to Have Rights: Citizenship, Humanity and International
Law. Oxford: Oxford University Press.
Le Troquer, Y. and R. Hommery al-Oudat. 1999. „From Kuwait to Jordan: The
Palestinians' Third Exodus.“ Journal of Palestine Studies 28 (3): 37–51.
Lesch, A. M. 1991. „Palestinians in Kuwait.“ Journal of Palestine Studies 20 (4):
42–54.
Ní Mhurchú, A. 2014. „Citizenship beyond state sovereignty“. In Routledge
handbook of global citizenship studies, eds. E. Isin and P. Nyers, 119-127.
London: Routledge.
Rancière, J. 2004. „Who is the subject of the rights of man?“ South Atlantic
Quarterly 103 (2–3): 297–310.
Schloenhardt, A. and H. Hickson. 2013. „Non-Criminalization of Smuggled Migrants:
Rights, Obligations, and Australian Practice under Article 5 of the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air.“ International
Journal of Refugee Law 25 (1): 39–64.
Shachar, A. 2009. The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality.
Cambridge MA: Harvard University Press.
Snyder, T. 2015. Black Earth: The Holocaust as History and Warning. New York:
Tim Duggan Books.
Soysal, Y. N. 1998. „Toward a post-national model of membership“. In The
Citizenship Debates, ed. G. Shafir, 189-217. Minneapolis: Minnesota
University Press.
Torpey, J. 2000. The Invention of the Passport. Cambridge University Press.
Trimikliniotis, N., D. Parsanoglou and V. S. Tsianos. 2014. Mobile Commons,
Migrant Digitalities and the Right to the City. Palgrave Macmillan.
Vasiljević, J. 2016. Antropologija građanstva. Novi Sad i Beograd: Mediterran i
IFDT.
Walker, R. B. J. 2011. Inside/Outside. International relations as political Theory,
Cambridge University Press.
Zaharijević, A. 2014. Ko je pojedinac? Genealoško propitivanje ideje građanina.
Loznica: Karpos.

Примљено / Received: 21. 03. 2017.
Прихваћено / Accepted: 06. 11. 2017.
Објављено
01.02.2018.
Како цитирати
VASILJEVIĆ (SERBIA), Jelena. 'Право на права' у теорији грађанства изван суверености. Гласник Етнографског института САНУ, [S.l.], v. 65, n. 3, p. 497-511, feb. 2018. ISSN 2334-8259. Доступно на:
<http://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/203>.
Датум приступа: 21 mar. 2019
Секција
Тема броја